26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี เป็นประธานพิธีเปิดชมรมเครือข่าย ป.ป.ช. ป.ป.ท.สัมพันธ์ ร่วมกันต้านทุจริต อำเภอตาคลี ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเขาฝา ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี โดยมีประธานเครือข่ายป.ป.ช.จังหวัดนครสวรรค์(ท่านอดุลย์ หมู่พยัคฆ์) ผู้แทนสนง.ป.ป.ช.จว.นว.ผู้แทนสนง.ป.ป.ท.ภาค 6 คณะวิทยากร ฯลฯ ร่วมงาน ผู้เข้ารับการสัมมนาประกอบด้วยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการระดับตำบล เด็กนักเรียน และพี่น้องประชาชนตำบลช่องแค จำนวน 60 คน เป็นภาคีเครือข่าย

               โดย  อำเภอตาคลี