19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายเชวงศักดิ์  พลเยี่ยม รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการกาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 2   ราย ณ  อ.ตาคลี/ อ.ตากฟ้า

โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์