ติดตามสถานการณ์ Covid-19 คลิก open

OPEN
วิสัยทัศน์ จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางด้านเกษตรและอุตสาหกรรม
เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ  
สังคมมีความเข้มแข็ง และสิ่งแวดล้อมที่ดี ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์
พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่ออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน