กระแสความนิยมรถบิ๊กไบค์ (Big bike) นับวันยิ่งสูงขึ้น ทำให้หลายท่านยอมควักเงินซื้อบิ๊กไบค์ มาครอบครอง ด้วยรูปโฉมที่มีเอกลักษณ์และพลังเครื่องยนต์ที่มีสมรรถนะสูง แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ผู้ขับขี่ ไม่มีทักษะการขับขี่ที่ถูกต้อง จึงก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมายบนท้องถนน

โดยในขณะนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎหมาย เกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ การขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยมีสาระสำคัญ เช่น กำหนดให้ใบรับรองแพทย์ที่จะนำมาใช้ประกอบการขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ต้องแสดงให้เห็นว่าผู้นั้นไม่มีโรคประจำตัวหรือสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ประสงค์จะขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง (Big bike) หรือรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ 400 ซีซี ขึ้นไป จะต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขับขี่ตามที่กฎหมายกำหนดเพิ่มเติม นอกจากนี้ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกชนิด โดยคาดว่าเมื่อมีผลบังคับใช้แล้วจะทำให้ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างมาตรฐานสำหรับความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่ รวมถึงลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้

ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 1584

โดย กระทรวงคมนาคม