20 กันยายน 2563 เวลา 10.00น. นายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอแม่เปิน เป็นประธานเปิดงานประเพณี “งานบุญทอดเทียนโฮม ณ วัดใหม่คลองเจริญ หมู่ 1 ตำบลแม่เปิน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีของทางภาคอีสานที่ประชาชนอำเภอแม่เปิน อำเภอชุมตาบง อำเภอแม่วงศ์ อำเภอลานสัก จ.อุทัยธานี ที่ย้ายภูมิลำเนามาจากทางภาคอีสานได้ร่วมใจกันจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และแสดงออกถึงความเสียสละ ความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเป็นการธำรงรักษาไว้ซึ่งหลัก "บวร" ในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามตลอดจนเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนในการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ภายในงานมีกิจกรรม

      1.แห่และถวายต้นเทียน ต้นดอกเงิน

       2.ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

       3.การแข่งขันสรภัญญะ

       4.การแข่งขันประกวดร้องเพลง

       5.การแข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเล่ย์บอล กีฬาพื้นบ้าน

       6.การจัดโรงทาน

      ทั้งนี้ มี นายนิโรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ เขต 6 หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่เปิน ปลัดอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

                โดย อำเภอแม่เปิน