21 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมสมาชิก อส. ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำในคลองหนองแพงพวยเอ่อล้น เข้าท่วมขังบ้านเรือนประชาชนริมฝั่งคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเต่า เนื่องจากได้มีน้ำระบายมาจากอำเภอบรรพพิสัย และชาวนาสูบน้ำลงคลอง ทำให้น้ำเอ่อล้นบริเวณที่ลุ่มต่ำ ได้รับผลกระทบจำนวน 8 หลังคาเรือน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบ เบื้องต้นได้ประสาน อบต.หนองเต่า นำทรายและกระสอบมาช่วยเหลือชาวบ้านในการทำแนวกั้นน้ำ และนำเรือเล็กมามอบให้ไว้ใช้ในการเดินทางเข้า – ออก  เวลา 14.00 น. นายอำเภอได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ด้วยตัวเอง พบปะ ให้กำลังใจ ตลอดทั้งได้ร่วมกรอกทรายบรรจุทรายนำไปปิดกั้นบริเวณที่เอ่อล้นจากคลองเข้านาของข้าวของราษฎร

       22 กันยายน 2563  เวลา 10.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว  พร้อมด้วยนายคนอง  ศรีสิทธิ์  เกษตรอำเภอ นายคมสันต์  อินทร์เทียม  ปศุสัตว์อำเภอ นายวีระศักดิ์  ทามิน ปลัดอำเภอ ร.ต.ภูทัด  โพธิ์กลัด สัสดีอำเภอ นายประทุม  ปราศจาก กำนันตำบลหนองเต่า นายยงยุทธ  ทองชุบ ผญบ.ม.1 ต.หนองเต่า  และ ผช.ผญบ. สมาชิก อบต.หนองเต่า ได้ลงพื้นที่พื้นเพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจมอบถุงยังชีพ แก่ราษฎรที่ประสบภัยน้ำไหลหลากจากคลองหนองแพงพวย เข้าท่วมบ้านพักอาศัย จำนวน 10 หลังคาเรือน ทำให้การดำเนินชีวิตลำบากขึ้น ทั้งนี้ได้ช่วยกันเก็บสิ่งของมีค่า ไว้บนที่สูงแล้ว นอกจากนี้ราษฎรได้นำรถแบคโฮ เก็บผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อเปิดให้น้ำไหลสะดวกมากขึ้น  และนำกระสอบทรายมาปิดกั้นมิให้น้ำที่ล้นมาท่วมบ้านซ้ำอีก    ทั้งนี้ ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อจะไดช่วยเหลือต่อไป

23 กันยายน 2563  เวลา 10.30 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน ซึ่งเกิดจากน้ำล้นตลิ่งริมฝั่งคลองหนองแพงพวย จากการมีผักตบชวา มัยราบยักษ์ เศษวัสดุต่างๆติดค้างตามท่อและจุดระบายน้ำต่าง ๆเพื่อจะได้ลดการท่วมขังในหมู่บ้านต่อไป ณ บ้านหนองแพงพวย ม.1/บ.หนองเต่าใต้ ม.9 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว

อำเภอท่าตะโกรายงานสถานการณ์น้ำภายในพื้นที่อำเภอท่าตะโก   22 กันยายน 2563   อำเภอท่าตะโกได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งภายในพื้นที่ ดังนี้

  1. อำเภอท่าตะโก ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการสูบจากบึงบอระเพ็ดผ่านหมู่ที่ 4 บ้านปากง่าม และลำเลียงเข้าสู่คลองหนองเครือเข้าโค้ง หมู่ที่ 2 บ้านหนองไผ่ ตำบลพนมรอก โดยมวลน้ำดังกล่าวจะไหลต่อไปถึงประตูน้ำหมู่ที่ 2 บ้านหนองไผ่ ซึ่งในจุดดังกล่าวน้ำส่วนหนึ่งจะเข้าสู่โรงสูบน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อนำน้ำมาเติมสระเก็บน้ำพิบูลสงคราม ตำบลท่าตะโก ให้เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาบริการประชาชนในเขตเทศบาล และ พื้นที่ตำบลท่าตะโก

2.น้ำจากตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี ที่มีมากจากช่วงพายุโนอึล จะไหลจากคลองห้วยน้ำใส ไหลเข้ามาอำเภอท่าตะโก ผ่านคลองวังแรง หมู่ที่ 5 บ้านวังแรง ตำบลดอนคา ต่อมาจะไหลเข้า คลองเตาขนมจีนหมู่ที่ 6 บ้านโคกมะรื่น ในหมู่ที่ 6 บ้านโคกมะรื่น จะมีโรงสูบน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค สูบน้ำเข้าสระเก็บน้ำพิบูลสงคราม ตำบลท่าตะโก หลังจากนั้นน้ำจะไหลเข้าหมู่ที่ 1 บ้านท่าตะโก(เขตเทศบาล) เรื่อยมาจนถึงหมู่ที่ 3 บ้านหางน้ำ และ หมู่ที่ 4 บ้านหนองขานาง ตำบลท่าตะโก จากบ้านหนองขานางน้ำสามารถไหลต่อไปยังตำบลวังมหากร เข้าบึงบอระเพ็ดได้ ผ่านหมู่ที่ 1 บ้านท่าสุ่ม หมู่ที่ 2 บ้านวังรอ หมู่ที่ 3 บ้านช่องแกละ หมู่ที่ 4 บ้านปากง่าม

                โดย อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอท่าตะโก