23 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2563 โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอเรื่องเพื่อทราบให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ การแจ้งกรอบการจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2564 จำนวนเงิน 13,783,250 บาท, การจัดสรรเงินกองทุนฯ สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ จำนวนเงิน 24,000,000 บาท, ข้อมูลการจดทะเบียนคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 33,529 คน (จดทะเบียนปี 2537-30 สิงหาคม 2563) และที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติคำขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้แทน จำนวน 62 ราย แยกเป็นอาชีพเกษตรกรรม 21 ราย และอาชีพทั่วไป 41 ราย

          โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์