กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ยืนยันมีเงินเพียงพอให้กู้ยืม เนื่องจากวงเงินที่ กยศ. มีอยู่ในขณะนี้สามารถรองรับผู้กู้ยืมได้ถึง 650,000 ราย โดยได้ขยายวงเงินการให้กู้ยืมเป็น 37,000 ล้านบาท จากเดิม 34,000 บาท สำหรับประเด็นที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด เนื่องจากมีผู้กู้บางรายยังไม่ได้รับเงิน ค่าครองชีพเดือนที่ 2 โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของ กยศ. ที่ว่า หากสถานศึกษาตรวจสอบเอกสารและยืนยันข้อมูลผู้กู้ยืมเรียบร้อยแล้ว ผู้กู้ยืมจะได้รับเงินค่าครองชีพเดือนแรกภายใน 30 วัน และเมื่อสถานศึกษาจัดส่งเอกสารการกู้ยืมที่ถูกต้องและครบถ้วน กยศ. จึงจะดำเนินการโอนเงินค่าครองชีพในเดือนที่ 2 ได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้กู้ยืมบางรายได้รับเงินค่าครองชีพล่าช้า

นอกจากนี้ กยศ. ยังได้ปรับคุณสมบัติด้านรายได้ต่อครอบครัวของผู้กู้ยืมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี เป็นไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี รวมถึงให้สิทธิสำหรับผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เพื่อช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาทุกคน อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินสำหรับปีการศึกษา 2563 ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th/ กยศ. Call Center โทร. 0 2610 4888

โดย กระทรวงการคลัง