23 กันยายน 2563 นายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 18 ลงพื้นที่สอดส่องโครงการในพื้นที่อำเภอหนองบัว พร้อมจัดประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์และรับทราบข้อเท็จจริง กรณีนิติบุคคลธุรกิจเหมืองแร่ร้องเรียนภาครัฐยื้อเวลาต่อใบอนุญาตประทานบัตร

         โดย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมนายอำเภอหนองบัว คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่เพื่อสอดส่อง การดำเนินงานตามงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าสู่บ้านห้วยน้อย-ป่าเรไร ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว งบประมาณ 15,200,000 บาท และโครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบที่ 1 คลองน้ำสาด ช่วงเหนือถนนเขาทราย ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว งบประมาณ 8,700,000 บาท  ทั้ง 2 โครงการ ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย โดยมีข้อสังเกต คือ การสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดย สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) ถนนกว้าง 6 เมตร แต่ไม่มีไหลทาง ในอนาคตจะเกิดปัญหาขอบถนนทรุดและแตก  ในส่วนของอาคารยกระดับน้ำ หลายจุดขันฝายเกิดปัญหาดินทรุดตัว และก่อสร้างโดยโครงการชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ จะไม่มีการรับประกันสัญญา เมื่อส่งมอบโครงการให้ อบต.วังบ่อ แล้ว หากเกิดการชำรุด ต้องตั้งงบซ่อมแซม ลักษณะนี้ ประชาชนและราชการจะเสียประโยชน์และเกิดค่าใช้จ่ายขึ้น ซึ่งได้รับคำชี้แจงว่า โครงการลักษณะนี้ หากจ้างเอกชนเข้ามาดำเนินการจะต้องตั้งงบประมาณที่สูงกว่านี้อีกหลายแสนบาท

         นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบตามข้อร้องเรียน กรณีภาคเอกชนมีหนังสือร้องถึงผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการที่มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียน ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการต่อสัญญา ใบอนุญาตประทานบัตรประกอบกิจการเหมืองแร่ยิปซั่ม จากข้อมูลที่ทางอำเภอหนองบัว  และอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ชี้แจง มีประเด็นพอรับฟังคือ การที่ยังไม่สามารถต่อสัญญาประทานบัตรให้เอกชนผู้ร้อง ได้นั้นเนื่องจากยังขาดความเป็นจากองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ แม้จะมีการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่แล้ว แต่ยังมีข้อห่วงใยจากที่ประชุมสภา อบต. ทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อม  การขนส่งในเส้นทางที่ผู้ประกอบการใช้ร่วมกับประชาชน  ปัญหาฝุ่นและเสียงดังและอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ ต้องรอความชัดเจนจาก อปท.ในพื้นที่ต่อไป ซึ่งประธานที่ประชุม ได้ฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีหนังสือแจ้งผู้ร้องให้ทราบเบื้องต้นด้วย ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  และตามระเบียบของทางราชการ ในการสร้างความเข้าใจและสร้างธรรมาภิบาลในระดับพื้นที่ด้วย

เผยแพร่ : สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์