1 ตุลาคม 2563   เวลา 09.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีแก่บ้านเมืองประเทศชาติ   โดยมีข้าราชการฝ่ายพลเรือน ศาล ทหาร ตำรวจ  อัยการ สมาชิกเหล่ากาชาด สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชนตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 43 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยที่ประสูติกับสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี  ทรงพระราชสมภพเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 11 ขึ้น 14 ค่ำ ปีชวด จุลศักราช 1166   ซึ่งตรงกับวันที่ 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2347 และเสด็จเสวยราชสมบัติ  ในวันพุธ  เดือน 5 ขึ้น 1 ค่ำ ปีกุน พุทธศักราช 2394  ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์นั้น ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ดังนี้

ด้านวรรณคดี

ทรงริเริ่มให้มีการค้นคว้าศิลาจารึกในประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรก คือ จารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคำแหง  และจารึกหลักที่ 4 ของพระยาลิไทย

ด้านพระพุทธศาสนา

พระองค์ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง โดยทรงตั้งธรรมยุตติกาวงศ์ขึ้น เป็นนิกายใหม่ในพระพุทธศาสนา ที่มีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและระเบียบแบบแผน

                ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

ด้วยเหตุที่ทรงสนพระทัย ในวิทยาการตะวันตกมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชย์ และทรงคุ้นเคยกับชาวตะวันตก ในรัชสมัยของพระองค์จึงเปิดความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกอย่างกว้างขวางมีการทำสัญญากับต่างประเทศ ถึง 10 ประเทศ

ด้านวิทยาศาสตร์

ทรงเป็นนักดาราศาสตร์ไทย กล่าวคือ ได้ทรงคำนวณทางดาราศาสตร์จะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง เห็นได้ ณ ท้องฟ้าที่ตำบลหว้ากอ แขวงเมืองประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งเป็นการคำนวณล่วงหน้าถึงสองปี และแล้วในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม  พุทธศักราช 2411 เวลา 11 นาฬิกา 36 นาที 22 วินาที เกิดสุริยุปราคาเต็มดวง  ตรงตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่พระองค์ได้ทรงคำนวณไว้ทุกประการ

จากการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเกิดสุริยุปราคาในครั้งนั้น  เป็นเหตุให้ทรงประชวรด้วยไข้มาลาเรียและเสด็จสวรรคต ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2411 รวมพระชนมายุได้ 64 พรรษา และรวมเวลาครองราชย์สมบัติ ได้ 17 ปี

โดย สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์