6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมมอบนโยบาย “แนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง ทหาร ตำรวจ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

                นายสิริรัฐ ชุมอุปการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบนโยบาย ดังนี้

  1. งานให้บริการประชาชน ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ดำเนินการโดยรวดเร็ว พูดจาไพเราะ ให้ส่วนราชการร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน 15 อำเภอ เป้าหมายการจัดงานขั้นต่ำผู้เข้าร่วมงาน 500 คนต่อครั้ง จัดกิจกรรมผู้ว่าพาทำบุญและเยี่ยมโรงเรียน 15 อำเภอ
  2. งานสำคัญเร่งด่วน งานปกป้องเทิดทูนสถาบัน การจัดกิจรรมจิตอาสา การฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด การเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประปาหมู่บ้าน การประกาศพื้นที่ให้การช่วยเหลือเกษตรกร การแก้ปัญหาไฟป่า-ฝุ่นละออง PM2.5
  3. การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ให้ส่วนราชการปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่าง การติดต่อราชการทุกครั้งต้องใส่หน้ากากอนามัย มีเครื่องวัดไข้ กิจกรรมที่มีรวมตัวชุมนุมคนจำนวนมากก่อนจัดงานต้องขออนุญาตคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
  4. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย อัคคีภัย/วาตภัย ให้ดำเนินการโดยเร็วภายใน 24 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ อย่างช้าหลังเกิดเหตุภาย 1 วัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และกาชาด ต้องประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน
  5. จัดประกวด “บ้านเมืองน่าอยู่” ระดับอำเภอ/หมู่บ้าน 2 รอบต่อปี เน้นเรื่องความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ  
  6. การส่งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้า OTOP ตามกระแส อาทิ การท่องเที่ยวตามละคร “กรงกรรม”  เขาหน่อ จัดเทศกาลอาหาร ซึ่งเป็นจุดแข็งของจังหวัด การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวตามปฏิทิน
  7. เกษตร ส่งเสริมผลไม้ เกษตรแปลงใหญ่ ศูนย์รวมผลผลิต สมาคม/ล้ง การรวมกลุ่มเกษตรกร
  8. อื่นๆ งานความมั่นคงการข่าว การสุ่มตรวจแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันโควิด 19 , การแก้ปัญหายาเสพติด , ความปลอดภัยทางถนน ให้ท้องถิ่นจัดป้ายเตือนจุดเสี่ยงที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง, การติดตามเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ให้ได้ข้อยุติเรื่อง และส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง

โดย สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์