กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประชาสัมพันธ์แนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ทั้งด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย การดำรงชีพ การประกอบอาชีพ การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต

ผู้ประสบภัยสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่องค์กรปกครองส่วนตำบล หรือเทศบาลในพื้นที่เกิดภัยพิบัติได้ทันที โดยต้องเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับใช้ในการติดต่อขอรับความช่วยเหลือ ดังนี้

1) เอกสารยืนยันตัวตน อาทิ สำเนาหนังสือรับรองผู้ประสบภัย ที่ออกโดย สำนักงานเขตหรือ อปท. ที่เกิดภัย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาเอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดินหรือบ้าน สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีมีผู้เสียชีวิต) และ หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

2) หลักฐานยืนยันความเสียหาย อาทิ เอกสารประกอบการรับความช่วยเหลือ (ค่าวัสดุซ่อมแซม หรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ) สำเนาบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจ (ระบุความเสียหายโดยประมาณ) และ ภาพถ่ายความเสียหาย (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ที่ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784

โดย กระทรวงมหาดไทย