13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกันตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ต่อจากนั้นในเวลา 08.15 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

เวลา 10.00 น นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดแม่น้ำ คูคลอง ณ บริเวณลำคลองตาแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยมีประชาชนจิตอาสาจากทุกภาคส่วนในจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม กำจัดผักตบชวา ทำความสะอาดคูคลอง กำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ พร้อมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์

โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสนองพระราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" ด้วยทรงมุ่งหวังให้ให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าสามัคคีปรองดอง และมีส่วนร่วมประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม สังคม และเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ตลอดจนเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ตลอดรัชสมัยที่พระองค์ทรงครองราชย์ฯ ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการ เพื่อความผาสุกของประชาราษฎร์ และประเทศไทย ด้วยพระเมตตา และพระปรีชาสามารถ ทรงพระราชทานมรดกทางปัญญา มาสู่ปวงชนชาวไทย

เวลา 19.19 น. ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ หน่วยงานต่างๆ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้น ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าจุดเทียนและยืนสงบนิ่ง 89 วินาที เพื่อร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ชมวีดิทัศน์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทั้งนี้ นายอำเภอเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลา พิธีถวายบังคม  กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน”เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” และพิธีจุดเทียน โดยมีนายก/คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน ผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ/ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ จิตอาสา และพี่น้องประชาชน ร่วมพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอ

14 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นาย สิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ และปลูกต้นไม้ ณ สำนักสงฆ์ถ้ำมุนี ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระบบการกักเก็บน้ำ เพื่อพัฒนาพื้นที่สระบ่อดินขาวให้เป็นพื้นที่แก้มลิง สามารถกักเก็บน้ำในฤดูฝน สำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง บรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ เกิดความมั่นคงด้านน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำและปลูกต้นไม้ ได้ดำเนินการปลูกที่เขาวง ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีกำลังพลจากหน่วยทหาร เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ , SCG team ,สมาชิก อส.ของจังหวัดนครสวรรค์ อ.ตาคลี อ.พยุหะคีรี อ.โกรกพระ อ.ตากฟ้า และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ รวมประมาณ 600 คนเข้าร่วมกิจกรรม

เผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์  อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอตาคลี อำเภอท่าตะโก