14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และหลักเกณฑ์การพิจารณาการขอรับและการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด (ทั่วไป) หลักเกณฑ์การขอรับและการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง ทั้งนี้  ที่ประชุมได้พิจารณาวัดที่ประสงค์ขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ประกอบด้วย วัดที่ขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และการพัฒนาวัด (ทั่วไป) จำนวน 52 วัด และวัดที่ขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง จำนวน 3 วัด

โดย  ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์