ข่าวดีสำหรับลูกหนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และ อยู่ในมาตรการการช่วยเหลือของธนาคารฯ โดยขณะนี้ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้เปิดรับลงทะเบียน พักชำระเงินต้น เฟส 2 ผ่านแอปพลิเคชัน GHB ALL แล้ว สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 29 ตุลาคม 2563

สำหรับลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่อยู่ในมาตรการดังต่อไปนี้ หากลงทะเบียนเฟส 2 สำเร็จ จะได้รับสิทธิขยายระยะเวลาความช่วยเหลือ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ประกอบด้วย

  • มาตรการที่ 1 พักชำระเงินต้น 3 เดือน จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ ไม่เกิน 3 ล้านบาท
  • มาตรการที่ 3 พักชำระเงินต้น 3 เดือน จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน โดยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 3.90% ต่อปี
  • มาตรการที่ 8 และ 8.5 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน

โดยท่านต้องเตรียมหลักฐานเพื่อยืนยันว่ายังมีผลกระทบทางรายได้จริงให้ธนาคารฯ พิจารณา เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ภาพถ่าย หรือ Statement เป็นต้น ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทุกสาขา หรือ Call Center โทร. 0 2645 9000 และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์

โดย กระทรวงการคลัง