....... นายสุรพล  เพ็งน้อย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 พร้อมด้วย นางวันเพ็ญ  จันทร์จิตวิริยะ  ศึกษานิเทศก์  นายมารุต  เหล่าแก้วก่อง ชี้แจงการจัดสอบในการประชุมนักเรียน 3 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษา (Literacy)  ด้านคำนวณ (Numeracy) ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)  แก่คณะอนุกรรมการ สนามสอบที่ 1 โรงเรียนหัวดงเหนือ (บรรพตานุสรณ์)  สนามสอบที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว (วัดเก้าเลี้ยว)  สนามสอบที่ 3 โรงเรียนราษฎร์อุทิศ  สนามสอบที่ 4 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)  สนามสอบที่ 5 โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ (นิรภัยประชานุกูล)  สนามสอบที่ 6 โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์  สนามสอบที่ 7 โรงเรียนวัดท่าไม้  สนามสอบที่ 8 โรงเรียนวัดหนองโก  สนามสอบที่ 9 โรงเรียนอนุบาลชุมแสง เพื่อให้การดำเนินการทดสอบเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ผลการทดสอบมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ตรงตามความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาความสามารถพื้นฐานของนักเรียนทั้งในระดับรายบุคคล โรงเรียน  ณ ห้องประชุมศรีนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  ถนนสวรรค์วิถี  ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561  เวลา 08.30 น.

(นันทนา  อัมระนันทน์  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1  ข่าว/ภาพ)

https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95-1-120968588004046/photos/?ref=page_internal