จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการ เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ ณ สระบ่อดินขาว ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

 

17 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสระบ่อดินขาว ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์


ภายในงานมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ การจัดการดูแลสุขภาพ การจัดการ รณรงค์ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การจัดการขยะ โดยกิจกรรมเดิน-วิ่ง แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท 1 ระยะทาง 1,300 เมตร ประเภท 2 ระยะทาง 2,600 เมตร ประเภท 3 ระยะทาง 6,500 เมตร มีผู้เข้าร่วมเดิน-วิ่ง ทั้งหมด ประมาณ 800 คน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานสระบ่อดินขาวแด่พสกนิกรชาวตำบลพรหมนิมิต

 

เผยแพร่:#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์