ด้วยจังหวัดนครสวรรค์จะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลสำคัญจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วยข้อมูล ลักษณะทางกายภาพ  ข้อมูลการปกครอง/ประชากร โครงสร้างพื้นฐาน   สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม ข้อมูลสถิติที่สำคัญเชิงพื้นที่ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในเว็บไซต์จังหวัดนครสวรรค์ ( www.nakhonsawan.go.th ) ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่สนใจสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ