โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์

4 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น อำเภอบรรพตพิสัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้แทนพระองค์ มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้รับการอบรม และปิดโครงการ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์”   ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น รุ่นที่ 1 (2/1) โดยดำเนินโครงการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 100 ราย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่กลุ่มนักโทษเด็ดขาด ที่คาดว่าจะได้รับพระราชทานอภัยโทษ ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี พ.ศ.2563 อีกทั้ง ผู้สำเร็จการอบรมในโครงการนี้ทุกราย จะมีความรู้ความสามารถ ที่จะนำไปประกอบอาชีพการงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและผู้อื่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดย  ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์