พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ความว่า

วัยเด็กเป็นวัยที่สำคัญ เพราะเป็นช่วงเวลา
แห่งการวางรากฐานของชีวิต เด็กทุกคนจึงควรตั้งใจศึกษา
และฝึกฝนตนเอง ให้ถึงพร้อมทั้งความรู้และความดี
แต่ละคนจะได้มีรากฐานอันมั่นคง สำหรับพัฒนาต่อยอด
เป็นความสำเร็จ ความเจริญ และความสุขในชีวิต
ในวันข้างหน้า

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันที่ 19 ธันวาคม พุทธศักราช 2563