ด้วยสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์จะจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) ที่สำคัญของจังหวัด  โดยเก็บข้อมูลจำนวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และจำนวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ ย้อนหลัง ๓ ปี ในแต่ละตำบล

                   เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน มอบหมายเจ้าหน้าที่กรอกแบบรายงานฯ (QR Code) หรือดาวน์โหลดแบบรายงานได้ที่เว็บไซต์จังหวัดนครสวรรค์ (www.nakhonsawan.go.th)  หัวข้อดาวน์โหลดข้อมูลกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด หัวข้อย่อย “รายงานข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔” โดยรายงานเป็นไฟล์ Excel หรือ Word ส่งให้สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ขอความร่วมมืออำเภอทุกอำเภอกรุณาแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการด้วย

 

จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ย้อนหลัง ๓ ปี ในแต่ละตำบล

สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน มอบหมายเจ้าหน้าที่กรอกแบบรายงานฯ (QR Code) โดยรายงานเป็นไฟล์ Excel หรือ Word ส่งให้สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔     ไฟล์ "แบบฟอร์มสำรวจแผนงานโครงการ ปีพ.ศ. 2562 -2564"