ขยายเวลา “เราเที่ยวด้วยกัน” ถึงเมษายน 2564

ข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังกังวลเกี่ยวกับสิทธิที่ได้รับจากโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นในขณะนี้

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ปรับปรุงเงื่อนไขโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" โดยผู้ใช้สิทธิ์ตามโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ที่ได้จองที่พักตั้งแต่ เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 สามารถเลื่อนการเดินทางออกไปได้ถึงเดือน เมษายน 2564 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยได้มอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พิจารณาขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการที่เหมาะสมและปรับปรุงโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ให้มีความรัดกุม เพื่อให้โครงการนี้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในปี 2564 ได้อีกด้วย

โดย สำนักนายกรัฐมนตรี