"โครงการร่วมใจป้องกันไฟป่าในเขตชุมชน ประจำปี 2564"

21 มกราคม 2564  เวลา 09.30 น นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบให้ นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิด "โครงการร่วมใจป้องกันไฟป่าในเขตชุมชน ประจำปี 2564" นายนภเดช  เกียวศิริกุล นายอำเภอชุมตาบง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ สำนักกรรมฐานเขาริมเขื่อน หมู่ที่ 7 ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนของอำเภอชุมตาบง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ผู้นำชุมชนในเขตตำบลปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงาน ปภ.จังหวัดนครสวรรค์ สาขาชุมตาบง  ร่วมกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟป่าในเขตพื้นที่ตำบลปางสวรรค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ของอำเภอชุมตาบง

       โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอชุมตาบง