มาตรการในการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

21 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนนายสถานีรถไฟนครสวรรค์ ผู้แทนขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ และผู้แทนหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์  พร้อมด้วยผู้แทนนายอำเภอเมืองนครสวรรค์ ผู้แทนนายอำเภอโกรกพระ และผู้แทนนายอำเภอพยุหะคีรี ร่วมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) สำหรับกิจการ/กิจกรรมประเภท การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ร้านค้าและสถานีบริการน้ำมัน ในพื้นที่ 3 อำเภอ ดังนี้

           - อำเภอเมืองนครสวรรค์

  1. สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ (เขาเขียว)
  2. สถานีบริการน้ำมัน ปตท. (เขาเขียว)

           - อำเภอโกรกพระ

  1. สถานีบริการน้ำมัน ปตท. (แยกยางตาลฝั่งขาล่อง)
  2. สถานีบริการน้ำมัน ปตท. (แยกยางตาลฝั่งขาขึ้น)
  3. ร้านมุมกะเตี๋ยวเรือ

          - อำเภอพยุหะคีรี

  1. ร้านอาหารจ่าวิรัช
  2. ร้านอาหาร จ. ชวนชิม

          ผลการปฏิบัติ ผู้ประกอบการ/ร้านอาหาร/สถานีบริการน้ำมัน ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันฯ และยินดีดำเนินการตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

 

21 มกราคม 2564  นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอท่าตะโกมอบหมายให้คณะตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 คณะที่ 5 นำโดยปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง พร้อมด้วยผู้แทนสาธารณสุขอำเภอท่าตะโก อาสาสมัครรักษาดินแดนกองร้อย ที่ 5 อ.ท่าตะโก ได้ออกตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอท่าตะโก ในส่วนของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพนวดแผนไทย

          พบว่าในพื้นที่อำเภอท่าตะโกมีสถานประกอบการนวดแผนไทย จำนวนทั้งสิ้น 4 ร้าน และมีใบอนุญาตประกอบกิจการทุกร้าน โดยจากการตรวจสอบติดตามตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) ทางร้านได้มีการคัดกรองบุคคลที่เข้ามาใช้บริการ มีการจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจล มีสมุดคุมเข้าใช้บริการ วัดไข้ และขอความร่วมมือให้ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ

         21 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. อำเภอตาคลี ได้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง (ปลัดอำเภอ อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ) เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. จิตอาสา ร่วมตั้งด่านตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด โดยเฉพาะการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ณ ถนนสาย 11 ตรงข้ามสถานีบริการน้ำมัน ป.ต.ท. หมู่ที่ 4 ตำบลสร้อยทอง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

   โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์  อำเภอท่าตะโก อำเภอตาคลี