ข้อมูลสำคัญจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2564 ปรับปรุงข้อมูล ณ 9 มีนาคม 2564

  * ปรับปรุงข้อมูลประชากร  เนื่องจากสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประกาศเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564