5 มีนาคม  2561 เวลา  09.30.น นายสุวิทย์ เดชครุฑ นายอำเภอโกรกพระ  ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ ศาลาวัดท่าซุด ม.1 ต.บางประมุง และ ณ ศาลาประชาคม ม.2 ต.เนินศาลา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

 

            6 มีนาคม 2561  เวลา 11.00 น. นายรัฐพล  ธุระพันธ์  นายอำเภอชุมแสง  ได้ลงพื้นที่ดูการขับเคลื่อนชุดปฏิบัติการตำบลบางเคียน ลงพื้นที่ประชาคมชาวบ้าน หมู่ที่ 6 บ้านบึงกบละคร ตำบลบางเคียน ในเวทีที่ 1 ปรับทุกข์ผูกมิตร ทั้งนี้ได้ให้ข้อคิดที่ประชุมว่า เมื่อมีงบประมาณลงในหมู่บ้านแล้วจะต้องแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดที่สุด ด้วยการจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ค้นพบไว้แล้วในวันนี้ด้วย

              เวลา 14.00 น.ประชุมคณะกรรมการบริหารอำเภอชุดใหม่(กบอ.)ที่ปรับปรุงใหม่ โดยย้ำแนวทางพัฒนาอำเภอร่วมกันทุกภาคส่วน โดยสอดคล้องกับคำว่าคนไทยไม่ทิ้งกันตามหลักโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

 

              7 มีนาคม  2561 เวลา  09.30.น นายสุวิทย์ เดชครุฑ นายอำเภอโกรกพระ  ได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ม.4 ต.หาดสูง และ ม.4 ต.เนินศาลา อ.โกรกพระ  จ.นครสวรรค์

 

              นายอาคม  แย้มนวล นายอำเภอแม่วงก์ ได้ตรวจเยี่ยมการประชุม ศอ.ชต.แม่วงก์ ณ บ้านเนินสมบูรณ์  ม. 3 ต.แม่วงก์ และ เยี่ยมคณะกรรมการไทยนิยม ยั่งยืน ณ หมู่ที่ 4 ต.วังซ่าน  อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์  และประชุมทีมงานอำเภอเพื่อเตรียมความพร้อมในการพิจารณา แก้ไขปัญหาตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน  ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย

 

              8 มีนาคม  2561 เวลา 09.30 น. นายมานิต อนรรฆมาศ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์  ร่วมกับนายสุวิทย์ เดชครุฑ นายอำเภอโกรกพระ ออกตรวจเยี่ยม ติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่ตำบลโกรกพระ ตำบลเนินกว้าว ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 40 คน มีส่วนร่วมเรียนรู้ และสังเกตการณ์ การดำเนินโครงการดังกล่าวในพื้นที่

 

            9 มีนาคม  2561 เวลา 10.30 น. นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 1 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนฯระดับตำบล(ทีมตำบล)  ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

             โดย  อำเภอโกรกพระ   อำเภอชุมแสง  อำเภอแม่วงก์  และที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์