6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอบรรพตพิสัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหูกวาง โดยมีส่วนราชการผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชนจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ และนักเรียนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณรอบบึงบอน หมู่ที่ 1 ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

 

            8 มีนาคม 2561เวลา09.30น. นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล นายอำเภอไพศาลี และคณะผู้บริหารธนาคาร ธกส. อ.ไพศาลี มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือบ้านผู้ประสบเหตุไฟไหม้ ม.5 บ้านหนองสะแกยาว ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป  

             เวลา10.30น.  นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล นายอำเภอไพศาลี เป็นประธานพิธีมอบฝายชะลอน้ำพร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคาร ธกส. อ.ไพศาลี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น นักเรียนและประชาชนร่วมในพิธีครั้งนี้ ณ  บ้านเขาใหญ่ ม.3  ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

 

           14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอบรรพตพิสัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชประสงค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างอำเภอบรรพตพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบลหูกวาง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้บูรณาการและประสานการปฏิบัติกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น สถานศึกษา และจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจทุกหมู่เหล่าร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น ณ บริเวณบึงหูกวาง หมู่ที่ 2 ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

          โดย  อำเภอบรรพตพิสัย และอำเภอไพศาลี