?จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมการรับบริจาคเงิน -สิ่งของ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและผู้ติดเชื้อหรือผู้ประสบภัยจากการแพร่ระบาด COVID-19

?วันนี้ (19 เมษายน 2564) เวลา 13.30 น. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

?จังหวัดนครสวรรค์ เปิดรับบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดและติดเชื้อ COVID-19 ได้แก่ เงิน สิ่งของอุปโภค-บริโภค เช่น น้ำดื่ม นม กาแฟ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ถุงมือยางทางการแพทย์ ชุด PE กระดาษชำระ (โดยยกเว้นของสด อาหารสำเร็จรูป และข้าวสาร ทั้งนี้เพื่อความสะดวกด้านการจัดเก็บและบริหารจัดการ)
-เริ่มรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
-จุดรับบริจาคหน้าสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
-บริจาคเงิน โดยโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย "บัญชี เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 จังหวัดนครสวรรค์" เลขทีบัญชี 633-0-50798-8
-จุดรับบริจาค เงินสด บริจาคได้ที่ ห้องคลังจังหวัดนครสวรรค์ หรือจุดรับบริจาค ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
-ส่วนผู้ที่อยู่ต่างอำเภอ สามารถมอบได้ที่ ที่ว่าการอำเภอแต่ละอำเภอ สามารถติดต่อได้ที่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ 08-9203-4060 หรือ เลขา หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ 08-5484-2553
(การบริจาคครั้งนี้ ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)

เผยแพร่ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์