12 มีนาคม​ 2561​ เวลา 09:00 น.  นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายนายบรรลือ สง่าจิตร รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ Web feature Service สำหรับหน่วยงานท้องถิ่น" ณ ห้องประชุมฟอรั่มเอ็ม โรงแรมเดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์  โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐในจังหวัดนครสวรรค์  ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบและบริการภูมิสารสนเทศของประเทศ ประกอบด้วยกิจกรรมการรวบรวมและเชื่อมโยงชุดข้อมูลมาตรฐาน (FGDS) และกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) เพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการประเทศ  ทั้งนี้ผู้ที่สนใจภาพถ่ายจากดาวเทียมสามารถสืบค้นได้ทางเว็บไซต์ https://gistda.or.th

             โดย สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์