เลื่อนเปิดเทอม เป็น 14 มิ.ย. 64

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงมีอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ รัฐบาลจึงเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 1 มิถุนายน เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู รวมถึงผู้ปกครอง และเพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีระยะเวลาในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มากขึ้น

และเมื่อเปิดภาคเรียนแล้ว สถานศึกษาแต่ละแห่งจะต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการพิจารณารูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดหลักความปลอดภัยสูงสุดเป็นที่ตั้ง ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยนักเรียนทุกคนจะต้องไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้ และเป็นไปด้วยความสมัครใจ

แต่หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดประสงค์จะเปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จะต้องดำเนินการประเมินความพร้อมตามระบบ Thai Stop COVID Plus และต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่ออนุญาตต่อไป

โดย   สำนักนายกรัฐมนตรี