กรมประมงประกาศงดจับสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ นครสวรรค์ระหว่าง 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2564 และ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม  2565

กรมประมงประกาศกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนและกำหนดเครื่องมือวิธีการทำการประมงและเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 2564 

ให้งดจับสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ระหว่าง 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2564 และ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2565

 

เครื่องมือ วิธีการทำการประมง ที่อนุญาตให้ประชาชนสามารถทำการประมงในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ได้ มีดังนี้

 (1)การทำการประมงโดยใช้เบ็ดทุกชนิด ยกเว้น เบ็ดราว เบ็ดพวงที่ทำการประมงโดยวิธีการกระชากหรือการใช้เครื่องมืออื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

(2)การทำการประมงโดยใช้ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ หรือชนางซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน 2 เมตร และไม่ทำการประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป

(3)การทำการประมงโดยใช้สุ่ม ฉมวก ส้อม

(4)การทำการประมงโดยใช้ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน

(5)การทำการประมงโดยใช้แหที่มีความลึกไม่เกิน 6 ศอก (3 เมตร)

ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนตามประกาศฯ มาตรา 70 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มีโทษปรับตั้งแต่ห้าพันถึงห้าหมื่นบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

 

โดย กรมประมง , https://www4.fisheries.go.th/dof/news_local/1210/105285

ประกาศกรมประมง http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/095/T_0099.PDF