พิธีปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ อาคารอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2564 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ที่จังหวัดนครสวรรค์ เป็นครัวพระราชทาน ฯ แห่งที่ 11 นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

6 มิถุนายน 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีปิดครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ที่ปรึกษา ผู้ช่วย คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี ในการนี้ นางสาวนงพงา จันทรัตนา ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล สำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน โดยมอบอาหารปรุงสุกจำนวน 3,354 ชุด ได้แก่ ข้าวสวย กะเพราไก่ ไข่ต้ม ให้แก่ตัวแทนผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในพื้นที่อำเภอท่าตะโก และอำเภอชุมตาบง และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ พร้อมมอบประกาศนียบัตร ให้แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน และเป็นอาสาสมัครร่วมปฏิบัติงาน “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”

 

 สำหรับครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จังหวัดนครสวรรค์ จัดตั้งขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2564 รวมระยะเวลา 10 วัน จัดทำอาหารปรุงสุก รวมทั้งสิ้น 37,638 ชุด แจกจ่ายประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครสวรรค์ และอำเภอต่าง ๆ รวม 15 อำเภอ

          ระหว่างวันที่ 2 – 6 มิถุนายน 2564 ส่วนราชการ ภาคเอกชน สนับสนุนการดำเนินการดังนี้

          2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบอาหารปรุงสุกใหม่ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” โดยมีนางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย อาสาสมัครจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ร่วมประกอบ และบรรจุอาหาร ได้แก่ ข้าวสวย กะเพราไก่ พร้อมไข่ต้ม จำนวน 3,576 ชุด ทั้งนี้ เพื่อมอบให้แก่ผู้แทนอำเภอตากฟ้า และอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมน้ำดื่มสะอาด นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก Covid – 19

           ทั้งนี้  พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีมอบอาหารปรุงสุกใหม่ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุ ยากไร้ จำนวน 4 ราย ณ ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมมอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 และมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน  1,000 บาท

 

           3 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น. นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบอาหารปรุงสุกใหม่ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมน้ำดื่ม ให้กับ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์รับบริจาค COVID-19 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์

            3 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานในพิธีมอบอาหารปรุงสุกใหม่ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” โดยมีนางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย อาสาสมัครจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ร่วมประกอบ และบรรจุอาหาร ได้แก่ ข้าวสวย หมูผัดพริกขิงถั่ว ไข่เค็ม  จำนวน 3,540 ชุด ทั้งนี้ เพื่อมอบให้แก่ผู้แทนอำเภอหนองบัว และอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมน้ำดื่มสะอาด นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก Covid – 19

3 มิถุนายน  2564 ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีมอบอาหารปรุงสุกใหม่ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมครอบครัวผู้พิการ ยากไร้ จำนวน 3 ราย ณ ตำบลหนองบัว ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมมอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 และมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,000 บาท

 

4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. ปรีชา  พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบอาหารปรุงสุกใหม่ "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" โดยร่วมกับ นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ครัวพระราชทาน ร่วมมอบอาหารปรุงสุกใหม่ ได้แก่ ข้าวสวย ไข่พะโล้ปีกไก่ น้ำพริกปลาร้าผัด ผักสด   ให้แก่ผู้แทนของอำเภอแม่เปิน  จำนวน 1,500 ชุด อำเภอตาคลี จำนวน 1,000 ชุด เทศบาลนครนครสวรรค์ จำนวน 500 ชุดรวมจำนวน 3,000 ชุด เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่  ณ ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยร่วมใจฝ่าวิกฤต COVID-19 อาคารอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ทั้งนี้ ว่าที่ ร.ต. ปรีชา  พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางวิยดา พลับน้อย  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอตาคลี และเจ้าหน้าที่ครัวพระราชทาน และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการและผู้ยากไร้   จำนวน 4 ราย โดยได้ร่วมกันมอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม ชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 และเงินช่วยเหลือในการดำเนินชีวิต จำนวน 1,000 บาท ในพื้นที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

4 มิถุนายน 2564 เวลา 08:35 น. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ รับมอบ สันในไก่ทอดปรุงรส เพื่อสนับสนุนครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ร่วมใจฝ่าวิกฤต COVID-19  จาก หจก.ห้องเย็นนครสวรรค์เฟรชมาร์ท ณ อาคารเอนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

4 มิถุนายน 2564 เวลา 11:00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ รับมอบของสนับสนุนครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ร่วมใจฝ่าวิกฤต COVID-19  จาก มูลนิธิ 100 ปี หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม โดยคณะลูกหลานคุณแม่กิมท้อ พงษ์หรหม ในการนี้ มูลนิธิ 100 ปี หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม ได้สนับสนุนวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ได้แก่ ข้าวสาร น้ำปลา ซอสปรุงรส น้ำมันพืช

4 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ รับมอบ เนื้อไก่ไทย จำนวน 70 ตัว เพื่อสนับสนุนครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ร่วมใจฝ่าวิกฤต COVID-19  จากนางรัสมี นกทอง ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และคณะ ณ อาคารเอนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 

5  มิถุนายน 2564  เวลา 09.30-11.30 น. พล.ต. อดุลย์  ชมเย็น ผบ.มทบ.31 พร้อมด้วย นาง อรวดี  ชมเย็น  ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.31 และสมาชิกแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.31 ร่วมพิธีมอบอาหารปรุงสุกใหม่"ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย"ร่วมกับสภากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่มอบอาหารปรุงสุก ได้แก่ ข้าวสวย หมูกระเทียม น้ำพริกปลาร้าผัด ผักสด จำนวน 3,550 ชุด  น้ำดื่ม ชุดธารน้ำใจโควิด 19 และเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,000 บาท ให้กับผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ในการนี้ มทบ.31 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ "มีเเล้วแบ่งปัน"โดย ให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ แจกจ่ายอาหาร,น้ำดื่ม,เจลแอลกอฮอล์,ให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

5 มิถุนายน 2564 เวลา 09.20 น. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสุกัญญา ขุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และคณะ รับมอบน้ำดื่มสะอาด จำนวน 100 โหล ผลไม้ ได้แก่ เงาะและส้ม จำนวน 140 กิโลกรัม มันผักกาด และมันแครอท จำนวน 200 กิโลกรัม และ มะละกอ จำนวน 160 กิโลกรัม เพื่อสนับสนุนครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ร่วมใจฝ่าวิกฤต COVID-19 จาก วัดท่าซุง(จันทาราม) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ณ อาคารเอนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

5 มิถุนายน  2564  เวลา 10.30  น. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์  พร้อมด้วย นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ช่วยนายกเหล่าฯ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์ พร้อมมอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่มสะอาด ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์, โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่ (เขาเขียว) อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

 

โดย เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์, ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์, มณฑลทหารบกที่ 31

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/764270227571370

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/764267140905012

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/764261327572260

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/764256947572698

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/764251770906549

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/764241714240888

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/764230634241996

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/7642306342419

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/763773364287723

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/763762200955506

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/763737667624626

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/763734450958281

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/763730507625342

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/763707150961011

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/763677677630625

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/763198267678566

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/763162217682171

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/763154911016235

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/763148667683526

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/763141764350883

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/763131281018598

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/763108987687494

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/762614967736896

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/762609434404116

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/762602457738147

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/762596604405399

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/762591001072626

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/762577861073940

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/762548397743553

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/762120867786306

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/762117454453314

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/762114724453587

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/762110694453990

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/762097284455331

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/762110694453990

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/762117454453314