"คนคอนหวัน รวมพลังถลกแขนเสื้อ รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 เพื่อเรากลับไปใช้ชีวิตปกติ"

7 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์ฉีดวัคซีนฯ พร้อมด้วย นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19 โดยรัฐบาลกำหนดให้จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 พร้อมกันทั่วทั้งประเทศ ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์กิจกรรม ภายใต้ชื่อว่า "คนคอนหวัน รวมพลังถลกแขนเสื้อ รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 เพื่อเรากลับไปใช้ชีวิตปกติ" ซึ่งเป็นการ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นวันแรก ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

          ทั้งนี้  นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายหัวหน้าส่วนราชการ ติดตามการฉีดวัคซีนโควิด - 19 ในพื้นที่อำเภอ ดังนี้

7 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00  น.   นายกฤชเพชร  เพชระบูรณิน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่ตรวจ

ติดตาม ภารกิจการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ และการรณรงค์การลงทะเบียนการฉีดวัดซีนโควิด -19    ณ    ร.พ.โกรกพระ    อ.โกรกพระ , ร.พ.พยุหะคีรี   อ. พยุหะคีรี , บริเวณศูนย์อาหาร  ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี  2  อ. เมืองนครสวรรค์           

 เวลา 09.30 น.นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอตาคลี ผอ.รพ.ตาคลี และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมเปิดกิจกรรมการรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ได้แก่ผู้มีอายุเกิน 60 ปี และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค ในเขตพื้นที่อำเภอตาคลี ณ โรงพยาบาลตาคลี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

         เวลา 10.30 น. ว่าที่ ร.ต. ปรีชา พลับน้อย  ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายสมบุญ  วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอท่าตะโก นายแพทย์อำนาจ  น้อยขำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นายมาโนช ดีพิจารย์ สาธารณสุขอำเภอท่าตะโก ปลัดอาวุโสอำเภอท่าตะโก ลงพื้นที่ตรวจติดตามการฉีดวัคซีนโควิท - 19 ในพื้นที่อำเภอท่าตะโก โดยมีสาธารณสุขอำเภอท่าตะโก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก ให้การต้อนรับ โดยวันนี้มีเป้าหมายให้บริการฉีดวัคซีด COVID -19 ให้ประชาชน จำนวน 89 ราย  ณ โรงพยาบาลท่าตะโก  ต่อมาว่าที่ ร.ต. ปรีชา พลับน้อย  ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ จันทร์สุข  นายอำเภอชุมแสง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการฉีดวัคซีนโควิท - 19 ในพื้นที่อำเภอชุมแสง โดยมีสาธารณสุขอำเภอชุมแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแสง ให้การตอนรับ โดยวันนี้มีเป้าหมายให้บริการฉีดวัคซีด COVID -19 ให้ประชาชน จำนวน 231 ราย  ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองชุมแสง (สถานที่ฉีดวัคซีน Covid -19)

         เวลา 13.00 น. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ลงพื้นที่ตรวจติดตามการฉีดวัคซีนโควิด - 19 ในพื้นที่อำเภอชุมตาบง และอำเภอแม่เปิน โดยมีนางสาวสุวัชรี ศรีกำพี้ นายอำเภอแม่เปิน นายเดชา  ยิ้มยัง ปลัดอำเภอชุมตาบง (ผู้แทนนายอำเภอชุมตาบง) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมตาบง สาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลชุมตาบง  โดยวันนี้มีผู้ลงทะเบียนได้รับการฉีดวัคซีด COVID -19 ในพื้นที่ อำเภอชุมตาบง และอำเภอแม่เปิน จำนวน 165 ราย

             8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ลงพื้นที่ตรวจติดตามการฉีดวัคซีนโควิด - 19 ในพื้นที่อำเภอแม่วงก์ โดยมี นายอานนท์ บูรณะภักดี นายอำเภอแม่วงก์ นายแพทย์ประวิทย์ สายคุณากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วงก์สาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลแม่วงก์ โดยวันนี้มีผู้ลงทะเบียนได้รับการฉีดวัคซีด COVID -19  ในพื้นที่ อำเภอแม่วงก์ จำนวน 45 ราย

เวลา 11.15 น.   นายกฤชเพชร  เพชระบูรณิน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ภารกิจการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ และการรณรงค์การลงทะเบียนการฉีดวัดซีนโควิด -19   ณ  รพ. ศรีสวรรค์ , รพ. ปริ้นปากน้ำโพ 1  อ. เมืองนครสวรรค์

 

โดย เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์, ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/764681054196954