สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนมลพิษทางอากาศ การจัดการกากอุตสาหกรรม และน้ำเสีย

7 มิถุนายน 2564 หน่วยปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (EPU) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 ได้ร่วมกับ อบต.หนองกลับ และผู้นำชุมชน ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน โรงงานหลอมตะกั่วของบริษัท ไทยไชน่า นันเฟอรัชเมทัล อินเตอร์เนชั่ลแนล จำกัด ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้ตรวจสอบมาตรการป้องกันปัญหา มลพิษทางอากาศจากการหลอมตะกั่ว การจัดการกากอุตสาหกรรม และน้ำเสีย พร้อมทั้งร่วมกันสำรวจผลกระทบต่อประชาชน โดยรอบโรงงาน จากนั้นร่วมกับ อบต. หนองบัว ตรวจสอบกรณี ร้องเรียนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนโดยใช้เชื้อเพลิงแปรรูปจากขยะชุมชน (RDF) บริษัท ทรูเอ็นเนอจี จำกัด ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้เดินระบบ ประกอบกิจการ

 โดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4