คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 แล้ว จำนวน 44,479 ล้านบาท โดยมีโครงการสำคัญ ดังนี้

ค่าเสี่ยงภัยให้แก่ อสม. / อสส. ทั่วประเทศ จำนวน 1.05 ล้านราย วงเงิน 6,302 ล้านบาท

ค่าวัคซีน 35 ล้านโดส เพื่อเพิ่มสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ค่าปรับปรุงและก่อสร้างโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ 786 แห่ง

ทั่วประเทศ

ค่าเครื่องมือแพทย์กว่า 30,000 รายการ อาทิ เครื่องช่วยหายใจ 1,149 เครื่อง เครื่องให้ออกซิเจน 4,801 เครื่อง รถพยาบาล 398 คัน

รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยและรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษอย่างละ 11 คัน สำหรับตรวจค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด 19 ในแต่ละพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้สามารถควบคุมการระบาดของโรคให้อยู่ในวงจำกัด ลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อไปยังพื้นที่อื่นได้

#การแพทย์และสาธารณสุข

#อสม

#วัคซีนวาระแห่งชาติ

#วัคซีนโควิด

#PMOC

#ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี