เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  ร่วมกับ พม. มอบเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก และเยี่ยมผู้สูงอายุ

14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.45 น. นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  มอบหมายให้นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางนพปพัชร์ วรายนต์พินิจ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และคณะ ลงพื้นร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมมอบเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก ที่ได้รับการอนุมัติความช่วยเหลือ 3 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมน้ำดื่มสะอาด จำนวนรายละ 1 ชุด ณ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  มอบหมายให้นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ลงพื้นร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมมอบเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก ที่ได้รับการอนุมัติความช่วยเหลือ 1 ราย  ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมน้ำดื่มสะอาด จำนวน 1 ชุด ให้กับครอบครัว ณ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

14 มิถุนายน2564 เวลา 14.00 น. นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี ได้มอบหมายให้นายทรงยศ หอมจันทร์ ปลัดอำเภอหน.ฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย รองนายกและสมาชิกกิ่งกาชาดอ.ตาคลี,กำนันต.หนองโพ,ผญบ.,ผช.ผญบ.,สมาชิกอบต.ม.9 ต.หนองโพ มอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภคของกิ่งกาชาดฯให้กับ น.ส.สุภัทรา สวยศรี บ้านเลขที่1/3ม.9 ต.หนองโพ อ.ตาคลี (ผู้ประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่13มิ.ย.2564) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

15 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  พร้อมคณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมมอบเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก ที่ได้รับการอนุมัติความช่วยเหลือ จำนวน 3 ราย  ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมน้ำดื่มสะอาด จำนวนรายละ 1 ชุด ให้กับครอบครัว ณ  อำเภอชุมแสง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์  เวลา 13.15 น. นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  พร้อมด้วยแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมลงพื้นที่ เยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบผ้าห่มกันหนาว 1 ผืน พร้อมน้ำดื่ม อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์  เวลา 14.00 น. นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  มอบหมายให้นางนพปพัชร์ วรายนต์พินิจ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาวรัตติยา ทับทิมศรี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมมอบเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก ที่ได้รับการอนุมัติความช่วยเหลือจำนวน  2 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมน้ำดื่มสะอาด จำนวน 1 ชุด ให้กับครอบครัว ณ อำเภอแม่เปิน  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

โดย เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  อำเภอตาคลี

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/769241263740933

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/769238097074583

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/769235690408157

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/769231977075195

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/769208583744201

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/769172497081143

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/769170503748009

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/769168853748174

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/768419960489730

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/768408033824256

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/768406253824434

https://www.facebook.com/NakhonsawanProvinceRedCrossChapter/posts/768404303824629