สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้างให้แก่ลูกจ้างของบริษัท  บอดี้แฟชั่น (ประเทศไทย)  จำกัด

          17 มิถุนายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.30 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้างให้แก่ลูกจ้างของบริษัท  บอดี้แฟชั่น (ประเทศไทย)  จำกัด จำนวน 803 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,145,836.64 บาท ยังคงเหลือลูกจ้างที่ยังไม่ได้มารับเงินสงเคราะห์จำนวน 55 คน เป็นเงิน 907,855.22 บาท  สถานการณ์ทั่วไปเป็นปกติเรียบร้อยดี ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ซึ่ง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ จะได้แจ้งให้ลูกจ้างมารับเงินสงเคราะห์ให้ครบถ้วนต่อไป

โดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์