สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว

25 มิ.ย. 2564  สจจ.นครสวรรค์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวผิดกฎหมาย ชุดที่ 4 กรมการจัดหางาน ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์จำนวน 3  แห่งพบแรงงานทั้งสิ้น 155 คน เป็นแรงงานไทย 59 คนและคนต่างด้าว 96 คน ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย  แรงงานต่างด้าวมีเอกสารการอนุญาตทำงานและเอกสารการอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรถูกต้อง 

     1.โรงงานปลาร้าจ่าวิรัตน์ 

  1. ครัวทิดเทือง  
  2. บริษัท กนกวรรณเพชรณัฐการ์เมนท์ จำกัด

        ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ กำชับนายจ้างให้ปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  รวมทั้งการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 63 ประกอบมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 64  7 เม.ย. 64 และมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 64

โดย  สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์