โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม

5 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.30 น.   นางวรรณิภา  จันโททัย จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการของหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการ  ภายใต้ โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม และการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านแรงงานสู่แรงงานนอกระบบ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครสวรรค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว

โดย  สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์