การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2564

6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานการประชุม และ นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ เป็นเลขานุการ สรุปประเด็นสาระ ดังนี้

 1. โครงการชลประทานนครสวรรค์

 - กำลังดำเนินการขุดเจาะธรณีประตูระบายน้ำปากคลองบอระเพ็ดและเสนอให้ต่อท่อระบายน้ำบายพาสด้านข้างประตูระบายน้ำ

 - โครงการแก้มลิง กำลังดำเนินการขุดลอก

 - โครงการ Deep Pool กำลังดำเนินการขุดจุดที่ 4

 1. ชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการคลองดักตะกอน โดยผู้ประกอบการพร้อมดำเนินการ
 2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำนครสวรรค์ ประตูน้ำคลองบอระเพ็ดและคลองรบางปอง กำลังดำเนินการขอขึ้นทะเบียนกับกรมธนารักษ์ เพื่อดำเนินการปรับปรุงประตูน้ำ
 3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

 - โครงการขุดลอกคลองบอระเพ็ด พร้อมปฏิบัติงานในพื้นที่ช่วงสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป

 - การทำถนนบริเวณกองมูลดินเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ กำลังดำเนินการ

 1. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด รายงานผลการปฏิบัติงาน “โครงการปลูกป่าในเมือง บึงบอระเพ็ด นครสวรรค์” และคาดว่าจะปลูกเสริมต้นไม้ที่เสียหายในช่วงวันที่ 28 ก.ค. 64 และปลูกเพิ่มในช่วง วันที่ 12 ส.ค. 64
 2. ประมงจังหวัดนครสวรรค์ รายงานผลการขนย้ายมูลดินและแจ้งประกาศการจำหน่ายมูลดินในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
 3. หน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด รายงานแผนผลการปฏิบัติงานการขุดลอกและกำจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด
 4. รายงานผลการจับกุมและดำเนินคดีผู้กระทำความผิดกฎหมายประมง จำนวน 26 คดี
 5. การยกบานประตูน้ำกรณีน้ำท่วม ให้พิจารณาตามอำนาจหน้าที่ ความจำเป็นและความเดือดร้อนของราษฎรเป็นหลักก่อน
 6. กรณีนางยุพา อยู่สิน ขอท่อสูบน้ำเพื่อทำการเกษตร ให้หลักการว่า เขต “ห้าม” ไม่อนุญาต เขต “ห่วง” ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและประโยชน์โดยรวม เขต “ให้” สามารถกระทำได้ตามความเหมาะสม
 7. แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ เสนอโครงการก่อสร้างสะพานหน้าบึงบอระเพ็ด โดยมีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจผลกระทบและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อไป
 8. มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอโครงการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด เพื่อบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่รอบบึงบอระเพ็ด
 9. โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งแว่น มีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและประเมินทรัพย์สินความเสียหายทั้งหมดและนำเสนอข้อมูล

โดย สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์