4 มกราคม 2561 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุในภาพรวมของจังหวัดนครสวรรค์เปรียบเทียบปีใหม่ 2560 กับปีใหม่ 2561  ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 33 ครั้ง ลดลง 22 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 40 ผู้บาดเจ็บจำนวน 30 คน ลดลง 30 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ผู้เสียชีวิต 6 คน ลดลง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45  การเรียกตรวจยานพาหนะ จำนวน 55,319 คัน ลดลง 11,237 คัน คิดเป็นร้อยละ 16.88 การดำเนินคดีจำนวน 7,560 คัน เพิ่มขึ้น 2,630 คัน คิดเป็นร้อยละ 53.35

 

โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์