ติดตามสถานการณ์ Covid-19 คลิก open

OPEN

ข้อมูลเชิงสถิติที่สำคัญเชิงพื้นที่

       ๑๗)   การเกษตรกรรม
                 การใช้พื้นที่ทำการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นที่นา รองลงมาเป็นพืชไร่ และไม้ยืนต้น ไม้ผล โดยมีลักษณะการถือครองเนื้อที่ถือครองทำการเกษตรเป็นเนื้อที่ของตนเอง ร้อยละ ๓๘.๖๗ และเป็นเนื้อที่ของผู้อื่น ร้อยละ ๖๑.๓๓
                         ตารางการใช้ที่ดินทำการเกษตร ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ (ไร่)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ปี รวม ที่นา พืชไร่ พืชยืนต้นและไม้ผล สวนผักและไม้ดอก อื่นๆ
๒๕๕๓ ๔,๔๒๑,๐๒๐ ๒,๗๒๙,๗๖๗ ๑,๔๑๙,๔๘๖ ๗๗,๑๓๘ ๒๗,๘๗๘ ๑๖๖,๗๕๑
๒๕๕๔ ๔,๓๘๒,๐๒๒ ๒,๖๔๓,๓๓๐ ๑,๔๖๑,๖๔๖ ๘๑,๘๔๔ ๒๙,๐๗๙ ๑๖๖,๑๒๓
๒๕๕๕ ๔,๓๘๑,๒๖๘ ๒,๖๔๓,๙๐๘ ๑,๔๕๙,๘๐๙ ๘๒,๑๖๒ ๒๙,๐๓๒ ๑๖๖,๓๕๗
๒๕๕๖ ๔,๓๘๑,๑๒๔ ๒,๖๔๓,๕๖๐ ๑,๔๕๙,๙๔๐ ๘๑,๙๙๘ ๒๙,๐๖๒ ๑๖๖,๕๖๕
๒๕๕๗ ๔,๓๘๐,๖๐๐ ๒,๖๔๓,๙๑๐ ๑,๔๕๙,๒๖๕ ๘๒,๓๓๐ ๒๘,๙๘๖ ๑๖๖,๑๐๙
 
       ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ข้อมูลเดือน มกราคม ๒๕๖๐
 
               พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ 
               ข้าวนาปี  จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ของจังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวทุกอำเภอ แต่อำเภอที่มีพื้นที่เพาะปลูกมากในลำดับต้นๆ ได้แก่ อำเภอบรรพตพิสัย,ท่าตะโก,หนองบัว,ลาดยาว และ ชุมแสง ซึ่งมีการเพาะปลูกข้าวพันธุ์ที่ทางราชการส่งเสริม เช่น พันธุ์ชัยนาท๑ , กข.๓๑,กข.๔๑ และ ขาวดอกมะลิ๑๐๕ เป็นหลัก ประกอบกับสภาพภูมิอากาศ และ ศักยภาพของดินเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกข้าวพื้นที่ปลูกข้าวอยู่ในเขตอาศัยน้ำฝนและเขตชลประทาน ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อม เช่น ฝนแล้ง น้ำท่วม และศัตรูพืช
               ข้าวนาปรัง จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ซึ่งจะทำการเพาะปลูกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เมษายน ของทุกปี พื้นที่เพาะปลูกในแต่ละปีขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่จะใช้ในการเพาะปลูก แหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูก ได้แก่ เขตชลประทาน สูบน้ำด้วยไฟฟ้า และ น้ำบาดาล อำเภอที่มีการเพาะปลูกมากในลำดับต้น ได้แก่ อำเภอบรรพตพิสัย,ชุมแสง,ตาคลี,ท่าตะโก,ลาดยาว และ อำเภอเมืองนครสวรรค์ ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี
               อ้อยโรงงาน จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่เพาะปลูกอ้อยโรงงานอยู่ในลำดับต้น ๆ ของประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากมีโรงงานแปรรูป(โรงานน้ำตาล) ที่ใหญ่ที่สุดในระดับประเทศ ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดและมีการส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกร่วมกันระหว่างภาคราชการและเอกชน ทั้งในเรื่องของการใช้พันธุ์ดี และปฏิบัติดูแลพันธุ์ที่ใช้ในการเพาะปลูก ได้แก่ พันธุ์ขอนแก่น๓ ซึ่งเป็นพันธุ์ของทางราชการ และ พันธุ์ LK -๒-๑๑ ซึ่งเป็นพันธุ์ส่งเสริมของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่อยู่ในเกณฑ์ที่รวมทั้งเปอร์เซ็นต์ความหวาน    (ค่า CCS) อำเภอที่มีพื้นที่เพาะปลูกมากในลำดับต้น ๆ ได้แก่ อำเภอตาคลี,ตากฟ้า,พยุหะคีรี และ อำเภอแม่เปิน
               มันสำปะหลัง  จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังอยู่ในลำดับต้นๆ ในเขตภาคเหนือรองจากจังหวัดกำแพงเพชร พันธุ์ที่ใช้เพาะปลูก ได้แก่ ระยอง๑๑ , ระยอง๕ , ระยอง๗ , ห้วยบง๖๐ ,   ห้วยบง ๘๐     และเกษตรศาสตร์ ๕๐ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ทางราชการส่งเสริมและเหมาะสมที่จะใช้ปลูกในเขตพื้นที่จังหวัด ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเปรียบเทียบกับจังหวัดใกล้เคียง อำเภอที่มีการเพาะปลูกมาก ได้แก่ อำเภอแม่วงก์,ไพศาลี,ลาดยาว,หนองบัว,ชุมตาบง และ แม่เปิน
 
แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์
               ด้านการเพาะปลูกข้าว  มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวนามีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้นมา เพื่อให้เกิดกลุ่มเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเพาะปลูกและปัจจัยการผลิต โดยมีศูนย์ข้าวชุมชนในระดับจังหวัด รวมทั้งสิ้น ๒๒๗ ศูนย์ สมาชิกรวม ๕,๐๐๐ คน ในพื้นที่ ๑๕ อำเภอ มีการสนับสนุนให้ศูนย์ข้าวชุมชน มีการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวพันธุ์ดีกระจายสู่สมาชิก เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าว ทั้งนี้ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการโดยเฉพาะงบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในด้านปัจจัยการผลิตและการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ผลิตและดำเนินธุรกิจด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิต รวมทั้งพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานตามระบบGAP เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AEC) ในอนาคตต่อไป
               ด้านการเพาะปลูกอ้อยโรงงาน  มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีการเพาะปลูกอ้อยโรงงาน ที่มีปริมาณและคุณภาพเพื่อแปรรูปเป็นน้ำตาลทรายและวัสดุอื่น รวมทั้งเป็นการส่งเสริม เพื่อให้เป็นพืชพลังงานทดแทนในอนาคต ทั้งนี้ โดยการสนับสนุนจากทางภาคราชการและเอกชน(โรงงาน) ในการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานมีการใช้ต้นพันธุ์ดี การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูอ้อย และการรวมกลุ่มเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยงบประมาณพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อมุ่งเน้นในการเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่ และคุณภาพ โดยเฉพาะเปอร์เซ็นต์ความหวาน (CCS) และรณรงค์ในการรักษาสิ่งแวดล้อม
               ด้านการเพาะปลูกมันสำปะหลัง  มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีการเพาะปลูกมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ไร่ เพื่อเป็นพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนในอนาคต มีการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พันธุ์ดีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การป้องกันกำจัดศัตรูมันสำปะหลัง โดยเฉพาะเพลี้ยแป้ง การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการระบบน้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และแนะนำส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปรับปรุงบำรุงดิน ทั้งนี้ โดยการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิต และถ่ายทอดเทคโนโลยี จากงบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 
ตารางแสดงข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ฤดูกาลผลิต ปี ๒๕๕๘/๕๙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ที่ ชนิดพืช พื้นที่ปลูก จำนวนเกษตรกร ผลผลิตเฉลี่ย ผลผลิตรวม
(ไร่) (ครัวเรือน) ต่อไร่(กิโลกรัม) (ตัน)
ข้าวนาปี  ๒,๒๗๔,๓๖๙ ๔๕,๗๑๔ ๖๖๑ ๑,๓๔๓,๑๓๑
ข้าวนาปรัง  ๕๕๔,๑๓๘ ๑๗,๗๘๗ ๗๕๘ ๔๒๔,๖๕๒
อ้อยโรงงาน  ๖๐๙,๕๓๙ ๑๕,๖๗๒ ๑๑,๐๔๔ ๖,๗๓๒,๐๘๔
มันสำปะหลัง  ๔๗๔,๐๗๘ ๑๓,๙๙๓ ๓,๙๓๘ ๑,๖๕๗,๐๐๓
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ฤดูฝน)  ๑๘๐,๘๘๔ ๕,๘๘๐ ๔๗๙ ๖๘,๗๑๙
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ฤดูแล้ง)  ๑๖,๖๖๗ ๑,๙๓๗ ๗๙๒ ๑๒,๙๗๘
ถั่วเขียวผิวมัน (ฤดูฝน) ๔๓,๒๒๖ ๑,๙๑๑ ๑๗๙ ๔,๖๒๖
ถั่วเขียวผิวมัน (ฤดูแล้ง) ๕๕,๐๗๑ ๓,๐๖๖ ๒๔๙ ๑๒,๙๓๘
ยางพารา ๑๙,๙๒๐ ๒๙๖ ๓๓๐ ๑,๘๑๖
๑๐ ไม้ผล ๔๑,๗๘๐ ๖,๘๔๑ - -
๑๑ พืชผัก ๓๖,๐๑๖ ๔,๘๕๗ - -
๑๒ ไม้ดอก ๔๖,๒๗๗ ๓,๒๑๕ - -
 
 
          สภาพการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์  ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐
          จังหวัดนครสวรรค์ มีพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ ได้แก่  ข้าว, อ้อยโรงงาน, มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งสามารถสรุปพื้นที่เพาะปลูกพืช ในปี ๒๕๕๙/๖๐  ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ที่ ชนิดพืช พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) จำนวนเกษตรกร (ครัวเรือน) ผลผลิตที่คาดว่า
            จะได้รับ (ตัน)
ข้าวนาปี ๒,๑๒๓,๖๒๙ ๗๕,๐๗๗ ๑,๕๘๑,๖๐๖
อ้อยโรงงาน ๔๒๕,๙๕๒ ๑๐,๖๙๙ ๔,๙๘๔,๐๖๔
มันสำปะหลัง ๒๖๘,๘๙๓ ๑๔,๔๐๙ ๙๓๙,๘๕๒
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์    ๒๔๗,๖๖๘ ๑๑,๔๘๔      ๑๘๕,๕๘๘
 
โดยแบ่งตามลักษณะภูมิประเทศ
 
โซนที่ ๑        ตอนกลางของจังหวัด ประกอบด้วย อำเภอเมือง บรรพตพิสัย เก้าเลี้ยว ชุมแสง ท่าตะโก โกรกพระ และพยุหะคีรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ที่ ชนิดพืช พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) จำนวนเกษตรกร (ครัวเรือน) ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (ตัน)
 ข้าว ๑,๑๘๕,๒๒๓ ๔๒,๗๕๘ ๘๘๘,๐๒๕
 อ้อยโรงงาน ๖๘,๕๘๗ ๕,๖๖๙ ๑,๑๑๗,๓๔๙
 มันสำปะหลัง ๒๐,๘๕๔ ๑,๖๑๙ ๗๒,๖๐๙
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๓๑,๙๘๐ ๒,๑๖๗ ๒๓,๘๕๗
 

 
โซนที่ ๒   ด้านทิศตะวันออกของจังหวัด  ประกอบด้วย  อำเภอหนองบัว  ไพศาลี  ตากฟ้า  และตาคลี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ที่ ชนิดพืช พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) จำนวนเกษตรกร (ครัวเรือน) ผลผลิตที่คาดว่า
            จะได้รับ (ตัน)
 ๑  ข้าว ๖๓๐,๔๕๓ ๒๑,๒๒๑ ๔๗๒,๖๑๒
 ๒  อ้อยโรงงาน ๑๘๖,๕๒๐ ๖,๐๘๐ ๑,๗๙๗,๖๒๑
 ๓  มันสำปะหลัง ๙๘,๔๘๑ ๕,๔๘๗ ๓๔๔,๓๑๗
 ๔  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๑๔๙,๓๖๐ ๕,๗๔๘ ๑๑๑,๙๙๔
 
 
โซนที่ ๓  ด้านทิศตะวันตกของจังหวัด  อยู่ในเขตอำเภอลาดยาว  แม่วงก์ แม่เปิน และชุมตาบง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ที่ ชนิดพืช พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) จำนวนเกษตรกร (ครัวเรือน) ผลผลิตที่คาดว่า
            จะได้รับ (ตัน)
 ๑  ข้าว  ๓๐๗,๙๕๓ ๑๒,๙๑๗   ๒๒๖,๖๑๑
 ๒  อ้อยโรงงาน  ๕๗,๖๐๕ ๔,๐๓๘  ๗๔๔,๓๔๗
 ๓  มันสำปะหลัง  ๑๔๙,๕๕๗  ๗,๔๔๒  ๕๒๒,๙๒๖
 ๔  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ๖๖,๓๒๗  ๓,๗๔๘  ๔๙,๗๓๕
 
 
    ตารางพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและผลิตเฉลี่ยที่สำคัญ ๕ ชนิด ปีการเพาะปลูก ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
พืชเศรษฐกิจ ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ๒๕๕๘/๕๙ ๒๕๕๙/๖๐
พื้นที่ปลูก
            (ไร่)
ผลผลิต
            เฉลี่ย
            (ก.ก.)/
            ต่อไร่)
พื้นที่ปลูก
            (ไร่)
ผลผลิต
            เฉลี่ย
            (ก.ก.)/
            ต่อไร่)
พื้นที่ปลูก
            (ไร่)
ผลผลิตที่
            คาดว่า
            จะได้รับ
            (ตัน)
๑. ข้าวนาปี ๒,๕๒๕,๑๐๙ ๕๗๙ ๒,๒๗๔,๓๖๙ ๖๖๑ ๒,๑๒๓,๖๒๙ ๑,๔๙๑,๕๔๒
๒. ข้าวนาปรัง                    ๕๕๕,๒๗๑ ๖๙๕ ๕๕๔,๑๓๘ ๗๕๘ ๖๖๐,๑๙๐ ๔๒๘,๘๒๑
๓. อ้อยโรงงาน ๖๗๗,๔๔๑ ๑๑,๐๙๕ ๖๐๙,๕๓๙ ๑๑,๐๔๔ ๔๒๕,๙๕๒ ๔,๙๘๔,๐๖๔
๔. มันสำปะหลัง ๔๗๔,๑๙๕ ๓,๕๓๒ ๔๗๔,๐๗๘ ๓,๙๓๘ ๒๖๘,๘๙๓ ๙๓๙,๘๕๒
๕. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๑๘๗,๙๖๖ ๗๔๗ ๑๙๗,๕๕๑ ๑,๒๗๑    ๒๔๗,๖๖๘      ๑๘๕,๕๘๘
รวม ๔,๔๑๙,๙๘๒   ๔,๑๐๙,๖๗๕   ๓,๗๒๖,๓๓๒  
ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์  ข้อมูลเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐                           
 
 
   ตารางผลผลิตรวมและมูลค่าผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ๕ ชนิด ปีการเพาะปลูก ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
พืชเศรษฐกิจ ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ๒๕๕๙/๖๐
ผลผลิตรวม
            (ตัน)
คิดเป็นมูลค่า
            (ล้านบาท)
ผลผลิตรวม
            (ตัน)
คิดเป็นมูลค่า
            (ล้านบาท)
ผลผลิตรวม
            (ตัน)
คิดเป็นมูลค่า
            (ล้านบาท)
๑. ข้าวนาปี ๑,๔๖๒,๐๓๘ ๑๐,๖๗๒.๘๘ ๑,๕๐๓,๓๕๗.๙ ๑,๐๐๑.๒๓ ๑,๔๙๑,๕๔๒ ๙,๗๖๙.๖๐
๒. ข้าวนาปรัง ๓๘๕,๙๑๓ ๒,๔๖๒.๑๓ ๑๑๓,๗๕๐.๓ ๗๓๙.๓๗ ๔๒๘,๘๒๑ ๒,๖๓๒.๙๖
๓. อ้อยโรงงาน ๗,๕๑๖,๒๐๗ ๗,๙๖๗.๑๘ ๗,๐๒๐,๖๓๙.๕ ๕,๗๕๖.๙๒ ๔,๙๘๔,๐๖๔ ๔,๙๓๔.๒๒
๔. มันสำปะหลัง ๑,๖๗๔,๘๕๖ ๔,๔๐๔.๘๗ ๑,๓๕๖,๖๘๕.๗ ๒,๗๑๓.๓๗ ๙๓๙,๘๕๒ ๑,๘๓๒.๗๑
๕. ข้าวโพด
            เลี้ยงสัตว์
๑๓๙,๗๑๙ ๗๗๘.๒๓ ๗๕,๔๗๙.๙ ๕๒๘.๓๕   ๑๘๕,๕๘๘ ๙๕๒.๐๗
รวม  ๑๑,๑๗๘,๗๓๓  ๒๖,๒๘๕  ๑๐,๐๖๙,๙๑๓  ๑๐,๗๓๙ ,๐๒๙,๘๖๗ ๒๐,๑๒๑.๕๖
 
ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์  ข้อมูล ณ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 
      ๑๘) การประมง
                สภาพพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ เป็นที่ราบลุ่มและมีพื้นที่ดอนบ้างเล็กน้อย เกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำส่วนใหญ่ดำเนินการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบยังชีพ เพื่อการนำมาบริโภคภายในครัวเรือน และมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอชุมแสง อำเภอพยุหะคีรีและอำเภอบรรพตพิสัยเป็นส่วนใหญ่ที่ดำเนินการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบพาณิชย์
                รูปแบบของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์มีทั้งการเลี้ยงในบ่อดิน บ่อซีเมนต์ และในกระชัง ชนิดสัตว์น้ำที่เกษตรกรเลี้ยงในเขตจังหวัดนครสวรรค์มีจำนวน ๒๔ ชนิด ได้แก่ ปลาสวาย ปลาดุก ปลาดุกบิ๊กอุย ปลาเทโพ ปลากดคัง ปลาทับทิม ปลานิล  ปลากราย  ปลาชะโด ปลานวลจันทร์ ปลาบึก  ปลาโมง  ปลาจาระเม็ด ปลาตะเพียน ปลาช่อน ปลาจีน ปลายี่สกเทศ ปลาไน  ปลาบู่ ปลาสลาด ปลาแรด ปลาสลิด กบ  จระเข้  และปลาสวยงาม ได้แก่ ปลาทอง ปลากัด
                จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และมีผลผลิตสัตว์น้ำมากและยังเป็นจังหวัดที่เพาะฟักและอนุบาลปลามากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ  
                ข้อมูลสถิติพื้นที่ฐานด้านการประมงในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ มีจำนวนเกษตรกรทั้งหมด ๙,๘๐๘ ราย  มีผู้ครอบครองจระเข้ จำนวน ๓๕ ราย ครอบครองปลาตะพัด จำนวน ๗ ราย  ครอบครองปลาเสือตอ จำนวน ๒ ราย และครอบครองตะพาบไทย จำนวน ๑ ราย มีแหล่งน้ำจำนวน ๑,๐๓๑ แห่ง รวม
พื้นที่  ๑๘๘,๔๐๔.๘๗ ไร่  มูลค่าผลผลิต ๘๔๗,๑๘๘,๐๒๔ บาท ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) การประมง มูลค่า ๕๘๘,๘๕๐,๐๐๐ ล้านบาท  โดยเป็นผลจากการเพาะเลี้ยงจำนวน  ๔๙๕,๗๕๕,๘๓๕  บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๑ ของ GPP การประมง และเกิดจากการเพาะพันธุ์จำนวน  ๓๓,๘๖๖,๓๑๐ บาท  หรือคิดเป็นร้อยละ ๖.๐๖ ของ GPP การประมง

 
ตาราง: แสดงสาขาการประมง
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
สาขา/ผลผลิต ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
GPP  การประมง
             (ล้านบาท)
๗๗๗,๔๔๓,๘๔๔.๙๗ ๖๘๗,๑๘๘,๘๑๖.๖๐ ๗๓๖,๖๑๙,๑๓๐
จำนวนเกษตรกร (คน) ๑๑,๙๗๔ ๑๐,๐๘๘ ๙,๘๐๘
ผลผลิต (บาท) ๑,๖๓๒,๓๗๕,๙๔๓.๓๙ ๑,๔๒๐,๑๓๗,๐๗๐.๗๕ ๑,๕๕๐,๗๕๗,๑๔๕
ที่มา : สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ณ  กรกฎาคม ๒๕๖๐  
 
 
ตาราง  :  แสดงมูลค่าทางเศรษฐกิจการประมง (ล้านบาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
มูลค่าทางเศรษฐกิจ (บาท) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
เพาะเลี้ยง ๗๐๐,๗๑๘,๔๑๙.๔๕ ๖๐๙,๖๒๕,๐๒๔.๙๓ ๗๐๑,๒๑๓,๕๘๐
เพาะพันธ์ ๔๗,๘๙๙,๙๕๔.๕๒ ๔๑,๖๗๒,๙๖๐.๔๔ ๔๐,๕๔๕,๕๐๐
จับจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ๒๕,๘๖๙,๖๘๑.๐๐ ๒๒,๕๐๖,๖๒๒.๔๗  
            ๓๕,๔๐๕,๕๕๐
ปลาสวยงาม ๒,๙๕๕,๗๙๐.๐๐ ๑๓,๓๘๔,๒๐๘.๗๖ ๑๔,๖๑๔,๙๔๐
กุ้งขาว ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
รวม ๗๗๗,๔๔๓,๘๔๔.๙๗ ๖๘๗,๑๘๘,๘๑๖.๖๐ ๗๙๑,๗๗๙,๕๗๐
ที่มา  :  สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์  ณ กรกฎาคม  ๒๕๖๐  

ตาราง : แสดงผลผลิตทางการประมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ผลผลิต ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
ปลาสวยงาม (ตัว) ๑,๕๖๘,๗๐๐.๐๐ ๘,๕๖๙,๒๘๓.๐๐ ๘,๗๖๘,๒๐๘
เพาะฟักและอนุบาล (ตัว) ๒๑๘,๑๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๘๙,๗๕๕,๗๐๐.๐๐ ๑๘๕,๙๖๐,๕๘๖
เพาะเลี้ยงและจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (กก.) ๓๙,๗๔๑,๕๓๒.๖๙ ๓๔,๕๗๕,๑๓๔.๐๐ ๔๐,๘๗๖,๓๖๐
ที่มา  :  สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์  ณ กรกฎาคม  ๒๕๖๐
       

        ๑๙) การปศุสัตว์
               การเลี้ยงปศุสัตว์ของเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นเกษตรกรเลี้ยงไก่มากที่สุด ถึง ๒๙,๔๕๐  ราย ซึ่งกระจายอยู่ในทุกอำเภอ มีจำนวนไก่ที่เลี้ยง ๗,๒๔๐,๘๗๔  ตัว รองลงมา คือ เป็ด มีจำนวน ๓,๒๕๗ราย เกษตรกรที่เลี้ยงเป็ดส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอบรรพตพิสัย มีจำนวน ๕๕๒,๓๖๓ ตัว สุกร มีเกษตรกรที่เลี้ยงสุกร ๑,๐๖๙ ราย มีสุกร ๑๓๙,๙๖๙ ตัว และเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน ๒,๐๒๐ ราย มีจำนวน ๓๘,๔๔๑ ตัว

ตารางจำนวนปศุสัตว์ ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ชนิดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙
จำนวนตัว เกษตรกร(ครัวเรือน) จำนวนตัว เกษตรกร(ครัวเรือน) จำนวนตัว เกษตรกร(ครัวเรือน) จำนวนตัว เกษตรกร(ครัวเรือน)
โคเนื้อ ๔๕,๖๑๙ ๒,๓๗๘ ๓๗,๐๑๓ ๒,๐๔๓ ๓๕,๐๑๐ ๒,๐๗๒ ๓๘,๔๔๑ ๒,๐๒๐
โคนม ๑,๒๙๙ ๔๘ ๑,๓๙๐ ๔๙ ๑,๒๙๖ ๔๖ ๕๐๖ ๒๕
กระบือ ๒,๐๖๘ ๑๒๐ ๑,๘๖๔ ๑๑๘ ๒,๓๙๙ ๑๖๖ ๓,๐๑๖ ๑๙๔
สุกร ๑๐๔,๒๖๙ ๑,๔๔๙ ๑๘๕,๖๔๑ ๑,๒๓๖ ๑๗๗,๒๒๖ ๑,๑๒๒ ๑๓๙,๙๖๙ ๑,๐๖๙
ไก่ ๙,๘๗๓,๐๕๓ ๓๑,๐๓๙ ๑๐,๔๗๗,๘๑๗ ๓๑,๙๗๖ ๑๐,๐๐๘,๓๖๖ ๓๑,๗๓๑ ๗,๒๔๐,๘๗๔ ๒๙,๔๕๐
เป็ด ๗๕๕,๔๐๒ ๓,๒๓๒ ๙๔๘,๓๒๕ ๓,๓๖๔ ๙๒๑,๙๑๓ ๓,๒๕๔ ๕๕๒,๓๖๓ ๓,๒๕๗
แพะ ๕,๐๕๙ ๘๓ ๔,๖๓๔ ๗๘ ๖,๓๐๐ ๑๐๐ ๕,๕๕๘ ๑๐๘
แกะ ๑,๐๑๒ ๑๖ ๑,๕๔๒ ๑๘ ๑,๕๕๙ ๒๑ ๑,๐๙๐ ๑๕
ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ เดือน ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๐