Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

10 เม.ย.61 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

            เวลา 13.35 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการซื้อสินค้าออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต แล้วได้รับสินค้าไม่ได้คุณภาพตามที่ได้ลงโฆษณาไว้ ผู้ร้องมีความประสงค์จะขอเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อขอคืนสินค้าดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาเบื้องต้นพร้อมประสานให้ผู้ร้องติดต่อกับผู้ขาย พร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นผู้ร้องจนเป็นที่พึงพอใจ

            เวลา 15.10 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาปัญหาการขอเงินทุนในการประกอบอาชีพเนื่องจากผู้ร้องมีแนวความคิดที่จะต้องการเงินทุนเพื่อไปใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบพอเพียง เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาเบื้องต้น พร้อมประสานให้ผู้ร้องเช้าพบกับ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นว. เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

11 เม.ย.61 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

            เวลา 11.15 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาการเช่าซื้อรถยนต์กับบริษัทฯ แต่ปัจจุบันคู่สัญญาไม่ได้ชำระหนี้ดังกล่าวจึงทำให้ถูกฟ้องบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาเบื้องต้นของผู้ร้อง พร้อมอธิบายกระบวนการตามหลักข้อกฎหมายให้กับผู้ร้องเข้าใจ หลังจากได้ฟังคำแนะนำผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

              เวลา 11.30 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการอุทธรณ์คำสั่งศาล เนื่องจากผู้ร้องไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนอุทธรณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังและให้คำแนะนำเบื้องต้น พร้อมประสานให้ผู้ร้องเข้าพบ สนง.อัยการ สคช.จว.น.ว. เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

            โดย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์