9 มกราคม 2561 นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ 9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ (พม.) ปี 2561 ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้กำหนดโครงการ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลประจำปี 2561 เพื่อ ดำเนินการตามนโยบาย รัฐบาล 9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ (พม.) เพื่อส่งเสริมความสุขให้กับประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ภูมิเป้าหมาย ประกอบด้วย เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้มีรายได้น้อยซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การมอบของขวัญให้แก่ผู้ปกครองเด็กแรกเกิด เป็นเช็คเงินสดจำนวน 15 คนๆ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท และมอบของขวัญใช้เพื่อเด็กแรกเกิด จำนวน 15 ชุด – การมอบของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุเป็นเงินสด จำนวน 15 คนๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท – การมอบของขวัญให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เป็นเงินสด จำนวน 20 คนๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท – การมอบของขวัญให้แก่ผู้พิการ เป็นเงินสด จำนวน 15 คนๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท และผ้าห่มกันหนาวจำนวน 15 ผืน – การมอบป้าย ของขวัญโครงการ บ้านพอเพียง จำนวน 12 ป้าย 12 ตำบล รวมซ่อมแซมบ้านผู้มีรายได้น้อย จำนวน 214 ครัวเรือน เป็นเงิน 3,562,500 บาท โดยมี นายมานิต อนรรฆมาศ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์นางศิรินทิพย์ สุขะตะวิจิตร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า)

              โดย……..ภาพข่าวโดยนายวิวรรธน์ แพ่งสุภา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์