Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

 

             30 เมษายน 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

เวลา 12.20 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอความอนุเคราะห์เจรจาไกล่เกลี่ยกับบริษัทฯไฟแนนซ์ ซึ่งผู้ร้องได้นำรถมาจำนำไว้กับทางบริษัทฯ และผู้ร้องมีความประสงค์จะขอไถ่ถอนรถคืน แต่ทางบริษัทฯมีการคิดอัตราเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่มีราคาสูงกว่าความจริง เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาเบื้องต้น พร้อมรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

เวลา 14.00 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขอรับโอนกรรมสิทธิ์รถจักยานยนต์ของสามีที่เสียชีวิตลง เจ้าหน้าที่ฯ ให้คำแนะนำเบื้องต้นด้านข้อกฎหมาย พร้อมประสานให้ผู้ร้องเข้าพบ สนง.อัยการ สคช.จ.นว. เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

            8 พฤษภาคม 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

เวลา 11.20 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือกรณีขอคำปรึกษาการเช่าซื้อรถจักยานยนต์กับบริษัทฯแห่งหนึ่ง แต่ปัจจุบันผู้ร้องไม่มีเงินที่จะชำระค่างวด และมีความประสงค์จะขอผ่อนผันการชำระค่างวดดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นพร้อมประสานให้ผู้ร้องเข้าเจรจากับบริษัทฯ คู่สัญญาก่อนตามวัตถุประสงค์ หลังจากได้ฟังคำแนะนำเบื้องต้นผู้ร้องเข้าใจและจะปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไป

 

เวลา 13.50 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการถูกฟ้องขับไล่ที่อยู่อาศัยเนื่องจากตนได้ปลูกสร้างบ้านพักอาศัยบนที่ดินของบิดา และเป็นการทะเลาะวิวาทภายในครอบครัว เจ้าหน้าที่รับฟังปัญหาพร้อมแนะนำให้ผู้ร้องปฏิบัติตามกระบวนการทางศาลเพื่อเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยในขั้นบังคับคดี เนื่องจากเป็นพิพาทภายในครอบครัว หลังจากได้ฟังคำแนะนำผู้ร้องเข้าใจ

โดย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์