Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

 

            9 พฤษภาคม 2561  นายรัฐพล  ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ เวลา 08.30 น. นายรัฐพล  ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง พร้อมด้วยนางอรนฤมล  ธุระพันธ์นายกกิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง ออกหน่วยบริการ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ ขอรับบริจาคโลหิต จากทุกภาคส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ พ่อค้า และประชาชนชาวอำเภอชุมแสง โดยในวันนี้มีผู้มาขอลงทะเบียนแสดงความประสงค์เพื่อขอรับบริจาคโลหิต จำนวน  389 ราย เป็นผู้มีสภาพร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์และบริจาคได้จริง จำนวน 246 ราย  รวมจำนวนปริมาณโลหิตที่ได้รับจากการบริจาคในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 98,400 ซี.ซี.

              เวลา 13.30 น.นายรัฐพล  ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง พร้อมด้วยนางอรนฤมล  ธุระพันธ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำตำบลโคกหม้อ ออกเยี่ยมผู้ป่วย ในรายของ น.ส.สุทิตา และ ด.ญ.ปนัดดา ซึ่งป่วยเป็นโรคพากินสัน  โดยทั้งสองคนเป็นแม่ลูกกัน ในการนี้ทางคณะ ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด และเงินสดช่วยเหลือ เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท พร้อมเงินช่วยเหลือสบทบจากคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง เป็นจำนวนเงิน 3,500 บาท

             ในการนี้นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง ได้กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัวให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

             โดย  อำเภอชุมแสง