Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

ภารกิจศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 10 -16 พฤษภาคม 2561

            10 พ.ค.61 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

เวลา 10.10 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการถูกยึดทรัพย์บังคับคดี เนื่องจากได้ผู้ร้องได้กู้เงินกับนายทุน และไม่ได้ชำระหนี้ตามกำหนด เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบเอกสารทางราชการเบื้องต้น พร้อมอธิบายกระบวนการต่างๆตามหลักข้อกฎหมาย พร้อมให้คำแนะนำเข้าสู้กระบวนไกล่เกลี่ยก่อนจะขายทรัพย์สินทอดตลาดต่อไป

 

เวลา 10.30 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีติดตามเรื่องร้องเรียนการรังวัดที่ดินที่ไม่เป็นธรรมทำให้ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนที่ดินของตนเองเส้นทางสัญจรเข้าออกเหลือน้อยลงจากเดิม เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบพร้อมประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ พร้อมชี้แจ้งประเด็นเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้กับผู้ร้องเข้าใจ หลังจากได้ฟังคำชี้แจ้งเบื้องต้น ผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

เวลา 14.55 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการรับตัวผู้ต้องขังที่พ้นโทษจากการจำขังที่เรือนจำกลาง ซึ่งได้ติดต่อประสานกับหน่วยงานดังกล่าวแล้ว แต่ไม่สามารถติดต่อกับผู้ต้องขังได้ เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาเบื้องต้น พร้อมติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบดังกล่าว และแนะนำให้ผู้ร้องปฏิบัติตามกระบวนการอย่างถูกต้องต่อไป

 

เวลา 15.20 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการทำสัญญาขายฝากกับนายทุน และปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นกู้กับหน่วยงานของรัฐตามนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ร้องมีความกังวนจะไม่ได้รับความช่วยเหลือดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นพร้อมอธิบายกระบวนการและให้คำแนะนำตามหลักข้อกฎหมายจนเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ร้อง หลังจากได้ฟังคำแนะนำผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

              11 พ.ค.61 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

เวลา 10.50 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีได้รับความเดือดร้อนจากบุคคลข้างเคียงใช้เครื่องสูบน้ำจากบ่อน้ำข้างบ้านพักอาศัย และปล่อยปะละเลยทำให้น้ำไหลเต็มถนนที่ผู้ร้องใช้ในการสัญจร ทำให้ถนนเส้นทางดังกล่าวไม่สามารถสัญจรได้ เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาดังกล่าวเบื้องต้น พร้อมรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเพื่อประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

              16 พ.ค. 61 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

เวลา 09.20 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการถูกฉ้อโกงจากการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์มันม่วงญี่ปุ่นจากโรงงานให้กับผู้ร้องเพื่อปลูกและนำส่งเข้าโรงงาน แต่หลังจากได้ผลผลิตแล้วตามตกลง โรงงานดังกล่าวไม่รับซื้อผลผลิตดังกล่าวทำให้ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากสัญญาที่ได้กระทำขึ้นตามกระบวนการตามหลักข้อกฎหมายให้กับผู้ร้องเข้าใจ

 

เวลา 11.00 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการทำสัญญาขายฝากที่ดินกับนายทุนแห่งหนึ่ง และปัจจุบันผู้ร้องมีความกังวนเกรงว่าจะไม่มีเงินที่จะไถ่ถอนที่ดินแปลงดังกล่าวก่อนครบกำหนด เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบเอกสารสัญญาพร้อมอธิบายกระบวนการต่างๆให้กับผู้ร้องเข้าใจเบื้องต้นตามหลักข้อกฎหมาย และให้คำแนะนำให้ผู้ร้องปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัดก่อนจะพ้นระยะเวลาไถ่ถอนที่ดินแปลงดังกล่าวต่อไป

 

            17 พ.ค. 61 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

เวลา 10.20 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีร้องเรียนขอให้ตรวจสอบความประพฤติของผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นธรรมในการพิจารณารับรองหนังสือการทำประโยชน์ในการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านต่างๆ เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาเบื้องต้นพร้อมรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

เวลา 11.55 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการถูกข่มขู่ทำร้ายร่างกายจากการติดตามทวงถามหนี้ ทำให้ผู้ร้องมีความหวาดกลัวจะไม่มีความปลอดภัยในชีวิต เจ้าหน้าที่ฯ ได้อธิบายและแนะนำให้ผู้ร้องดำเนินการตามกระบวนการตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้กับผู้ร้องเข้าใจ หลังจากได้ฟังคำแนะนำผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

โดย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์