Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

28 พฤษภาคม 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

เวลา 13.00 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตเงินสัจจะภายในชุมชน ซึ่งกลุ่มผู้ร้องไม่ได้รับเงินตามระเบียบกองทุนดังกล่าว จึงมีความประสงค์จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น พร้อมอธิบายกระบวนการตามหลักของระเบียบการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กับกลุ่มผู้ร้องเข้าใจ และแนะนำให้ผู้ร้องปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

 

เวลา 14.10 น.ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งผู้ร้องมีความประสงค์จะขอให้ช่วยไกล่เกลี่ยกับคู่กรณี เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น พร้อมให้คำแนะนำผู้ร้อง หาข้อมูลติดต่อกับคู่กรณีก่อน พร้อมยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

30 พฤษภาคม 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

เวลา 09.20 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณียื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมถูกตั้งข้อกล่าวหาทางคดีที่ไม่เป็นความจริง ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาเบื้องต้น พร้อมอธิบายหลักทางข้อกฎหมายเบื้องต้นให้กับผู้ร้องเข้าใจ และรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

เวลา 10.00 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำแนะนำเกี่ยวกับการนิติกรรมขายฝากบ้านพักอาศัยพร้อมที่ดินไว้กับนายทุนเป็นเงินจำนวนหนึ่ง และซึ่งปัจจุบันผู้ร้องมีความประสงค์จะให้หน่วยงานของรัฐช่วยเหลือให้เข้าสู่ในระบบของสถาบันทางการเงิน เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลพร้อมอธิบายและแนะนำกระบวนการพิจารณาช่วยเหลือต่างๆให้กับผู้ร้องเข้าใจ หลังจากได้ฟังคำแนะนำเบื้องต้นผู้ร้องเจ้าจึงเดินทางกลับ

 

เวลา 11.20 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอให้เจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าของร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ซึ่งรถจักยานยนต์ดังกล่าวที่ได้เช่าซื้อมาชำรุดเสียหาย และมีความประสงค์จะให้เจ้าของร้านรับผิดชอบดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลพร้อมประสานกับ สคบ.จว.น.ว. รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเพื่อให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

เวลา 14.00 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบ เจ้าหน้าฯ รับเรื่องร้องเรียนพร้อมดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

31 พฤษภาคม 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

เวลา 15.45 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการมรดกที่ดินของตนเองซึ่งได้รับมอบจากมารดาก่อนจะมีการเสียชีวิต และปัจจุบันพี่สาวคนโตไม่ยินยอมที่จะแบ่งให้กับผู้ได้รับสิทธิ เจ้าหน้าที่ฯ ได้รับฟังข้อมูลเบื้องต้น พร้อมประสานให้ผู้ร้องเข้าพบ สนง.อัยการ สคช.จว.น.ว. เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

1 มิถุนายน 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

เวลา 10.30 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเช่าที่ดินของวัดเพื่ออยู่อาศัย และเกิดเหตุพิพาทกับพื้นที่ข้างเคียง เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาเบื้องต้นพร้อมอธิบายกระบวนการต่างๆให้กับผู้ร้องเข้าใจ และให้ปฏิบัติตามระเบียบการเช่าพื้นที่ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อจะได้รักษาสิทธิในการเช่าที่ดินดังกล่าว หลังจากได้ฟังคำแนะนำเบื้องต้น ผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

เวลา 15.10 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการถูกบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ เนื่องจากบุตรของตนได้ถูกจับกุมคดีค้ายาเสพติดและใช้รถยนต์ดังกล่าวในการก่อคดี เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังพร้อมสอบถามข้อมูลเบื้องต้น และอธิบายกระบวนการทางข้อกฎหมายให้กับผู้ร้องเข้าใจทางรูปคดีดังกล่าว ซึ่งหลังจากผู้ร้องได้ฟังคำปรึกษาแล้ว จะปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไป

โดย  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์