Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

               8 มิถุนายน 2561 เวลา 08.40 น. นายอภิสรรค์  สง่าศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ให้การต้อนรับและกล่าวต้อนรับ นพ.ปิยะสกล  สกลสัตยาทร   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการลงตรวจราชการในการประชุม ครม. นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ภาคเหนือตอนล่าง    ณ  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  จังหวัดนครสวรรค์

               โดย  ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์