Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN.......................................................................................................................

  ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2562  

.. คลิกที่นี่ ..
 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

                28 มิถุนายน 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

- เวลา 13.20 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุทำให้ญาติของผู้ร้องเสียชีวิต และปัจจุบันยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากคู่กรณีแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ฯ อธิบายกระบวนการต่างๆของเจ้าหน้าที่ ตร.ก่อนในชั้นเจรจาไกล่เกลี่ย ถ้ายังไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงให้ใช้สิทธิทางศาลต่อไป

 

- เวลา 14.10 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการรับรองตัวตนในการพิจารณาในการทำบัตรประชาชนของผู้ร้องจากผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมในกาปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นพร้อมอธิบายกระบวนการต่างๆในการปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบต่อไป หลังจากได้ฟังคำแนะนำผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

- เวลา 15.15 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีร้องเรียนการทำถนนบริเวณตลาดวีระกรโดยการลอกผิวถนนของหน่วยงานที่ทำถนนโดยไม่มีการเว้นช่องทางให้กับประชาชนในการสัญจร ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนใช้เส้นทางในการสัญจรไม่ได้ เจ้าหน้าที่ฯสอบถามข้อมูลเบื้องต้น พร้อมรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เพื่อดำเนินการตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

                 29 มิถุนายน 2561 ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

- เวลา 09.45 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องขอคำแนะนำเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์จากการทำประกันในการประกอบอาชีพของบุตร ซึ่งได้เสียชีวิตในการประกอบอาชีพ แต่ผู้ร้องได้รับหนังสือว่าตนไม่มีสิทธิในการรับผลประโยชน์ดังกล่าวจากการทำประกัน เจ้าหน้าที่ฯ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นพร้อมประกับ สนง.คปภ.จว.น.ว. เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

- เวลา 13.10 น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาทางข้อกฎหมายเกี่ยวกับการถูกกลั่นแกล้งจากบุคคลที่อ้างสิทธิในที่ดินที่ตนเองครอบครองทำประโยชน์ เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังปัญหาเบื้องต้นพร้อมให้คำปรึกษาเบื้องต้นจนเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ร้อง

 

- เวลา 14.00  น. ศดธ.ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายในการพิจารณาคดีตามกระบวนการทางศาล เจ้าหน้าที่ฯ อธิบายกระบวนต่างๆทางศาลให้กับผู้ร้องเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามต่อไป หลังจากได้ฟังคำปรึกษา ผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

                  2 กรกฎาคม 2561  ศดธ.จว.น.ว.ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีดังนี้

- เวลา 09.30 น. ศดธ.จ.นว.ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการถูกฟ้องร้องจากการทำสัญญาเงินกู้กับนายทุน และอ้างปัจจุบันได้ชำระหนี้ตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีเอกสารหลักฐาน เจ้าหน้าที่ฯ รับฟังข้อมูลเบื้องต้นพร้อมอธิบายกระบวนการตามหลักข้อกฎหมายเบื้องต้นให้กับผู้ร้องเข้าใจ หลังจากได้ฟังคำแนะผู้ร้องเข้าใจจึงเดินทางกลับ

 

- เวลา 10.10 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยผู้ร้องกรณีขอคำแนะนำเกี่ยวกับการฟ้องหย่ากับสามีของตนเนื่องจากอ้างว่าสามีของตนไม่ช่วยเหลือด้านการทำงานและเลี้ยงดูบุตร และปัจจุบันชอบดื่มสุรา ต่อว่าผู้ร้องเสียหายเป็นประจำทำให้ผู้ร้องมีความประสงค์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ แนะนำให้ผู้ร้องใช้วิธีการเจรจาตกลงกันก่อน และค่อยใช้วิธีทางกฎหมายต่อไป

 

- เวลา 12.45 น. ศดธ.จ.นว. ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องกรณีขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการถูกฟ้องยึดทรัพย์บังคับคดีขายทอดตลาดเนื่องจากตนเองได้เป็นคู่เช่าซื้อสัญญารถไถที่ใช้ในการทำการเกษตร และขาดส่งชำระหนี้ทำให้ถูกฟ้องร้องดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ ได้ประสานให้ผู้ร้องเข้าพบ สนง.บังคับคดี จว.น.ว. เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

                    โดย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์